Ocena brak

LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ BANKU

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

W przypadku podjęcia przez KNB decyzji w sprawie likwidacji banku zarząd nad majątkiem likwidowanego banku obejmuje powołany przez KNB likwidator, na którego przechodzą uprawnienia zastrzeżone w ustawie i statucie dla organów banku. Likwidator reprezentuje bank w likwidacji w sądzie i poza sądem.

Z dniem przejęcia zarządu majątkiem likwidowanego banku przez likwidatora:

  • Rada Nadzorcza

  • Zarząd

  • I inne organy banku

ulegają rozwiązaniu, natomiast członkowie rady nadzorczej i zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa.

W okresie likwidacji nie wypłaca się dywidendy ani oprocentowania udziałów, a bilans otwarcia likwidacji, program likwidacji oraz rachunek z przeprowadzonej likwidacji podlegają zatwierdzeniu przez KNB.

Likwidator nie rzadziej niż raz w miesiącu składa KNB sprawozdanie z przebiegu likwidacji.

KNB ma uprawnienia nadzorcze nad przebiegiem procesu likwidacji. KNB może podjąć decyzję o odwołaniu likwidatora wyznaczonego przez bank, jeżeli prowadzi on likwidację banku w sposób zagrażający bezpieczeństwu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. KNB powołuje wówczas nowego likwidatora.

Po zakończeniu likwidacji likwidator sporządza sprawozdanie likwidacyjne i składa je KNB oraz sądowi rejestrowemu z wnioskiem o wykreślenie banku z rejestru.

Jeżeli wg bilansu aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym niezwłocznie KNB, która podejmuje decyzje o zawieszeniu działalności banku, a następnie decyzję o jego przejęciu przez inny bank za zgoda banku przejmującego albo występuje do właściwego sądu okręgowego z wnioskiem o ogłoszeni upadłości o czym zawiadamia BFG.

W przypadku banku spółdzielczego powiadomienie może być złożone także przez zarząd banku zrzeszającego, którego bank spółdzielczy jest akcjonariuszem.

Stan bilansu banku uniemożliwiający zaspokojenie jego zobowiązań to jedyna przesłanka ogłoszenia upadłości banku

Decyzję o zawieszeniu działalności banku oraz jego przejęciu albo wystąpieniu z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości KNB może podjąć także z własnej inicjatywy, jeżeli nie nastąpi powiadomienie o którym mowa wyżej. Decyzja o zawieszeniu działalności banku jest ogłaszana w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Decyzja o zawieszeniu działalności nie podlega zaskarżeniu.

W okresie zawieszenia działalności bank:

  • Nie reguluje swoich zobowiązań z wyjątkiem związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów bieżącej działalności i nie prowadzi działalności bankowej poza windykacją należności z tytułu wcześniej udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych lub akredytyw oraz realizację poleceń przelewu na rachunki organów podatkowych

  • Nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bilansowej ani oprocentowania wkładów.

W okresie zawieszenia w stosunku do banku nie może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne, a wszczęte wcześniej ulega zawieszeniu!

W związku z likwidacją, przejęciem lub upadłością banku albo ustanowieniem zarządu komisarycznego posiadane uprawnienia członków władz banku dotyczące wypłaty odpraw pieniężnych i wynagrodzeń za okres po rozwiązani stosunku pracy tracą moc.

Podobne prace

Do góry