Ocena brak

Likwidacja banku

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, KNB może podjąć decyzję o likwidacji banku. Decyzję o likwidacji banku KNB może podjąć również w innym terminie niż określony wyżej, jeżeli wystąpiły okoliczności grożące niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku. Od decyzji o których mowa wyżej rada nadzorcza może wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji, jednakże przed rozpatrzeniem skargi nie może być rozpoczęte upłynnianie majątku banku w likwidacji ani przejęcie majątku banku przez bank przejmujący.

Zarząd nad majątkiem likwidowanego banku obejmuje powołany przez KNB likwidator, na którego przechodzą uprawnienia zastrzeżone w ustawie i statucie dla organów banku. Likwidator reprezentuje bank w likwidacji w sądzie i poza sądem.

Z dniem przejęcia zarządu majątkiem likwidowanego banku przez likwidatora :

  • rada nadzorcza, zarząd i inne organy banku ulegają rozwiązaniu

  • członkowie rady nadzorczej banku oraz członkowie zarządu zostaję odwołani z mocy prawa

Likwidacja banku jest prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy likwidacji spółek handlowych, spółdzielni z tym, że :

  • w okresie likwidacji nie wypłaca się dywidendy ani oprocentowania udziałów

  • bilans otwarcia likwidacji, program likwidacji oraz rachunek z przeprowadzonej likwidacji podlegają zatwierdzeniu przez KNB

  • likwidator nie rzadziej niż raz na miesiąc składa KNB sprawozdanie z przebiegu likwidacji

  • podział pomiędzy akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji.

Likwidatorowi przysługuje prawo żądania treści zobowiązania. Może on potrącić z wierzytelności likwidowanego banku dług wynikający z rachunku bankowego także wtedy, gdy terminy jego spłaty jeszcze nie nastąpiły. Po zakończeniu likwidacji likwidator sporządza sprawozdanie likwidacyjne i składa je do KNB oraz sądowi rejestrowemu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru.

KNB może podjąć decyzję o odwołaniu likwidatora wyznaczonego przez bank, jeżeli prowadzi on likwidację banku w sposób zagrażający bezpieczeństwu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. KNB powołuje wówczas nowego likwidatora.

Podobne prace

Do góry