Ocena brak

LEND-LEASE

Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011

Amerykańska pożyczka wojenna dla państw sprzymierzonych, udzielana na podstawie ustawy o pożyczce i dzierżawie (Lend--Lease Act) uchwalonej przez Kon­gres Stanów Zjednoczonych 11 marca 1941 r. Upoważniała pre­zydenta do sprzedaży, wydzierża­wiania lub pożyczania materiałów wojennych państwom, których obronę uznał za ważną dla bezpie­czeństwa Stanów Zjednoczonych. Pomoc wysyłana była na podstawie dwustronnych porozumień. 1 paź­dziernika 1941 r. Stany Zjednoczo­ne podpisały stosowne porozumie­nie ze Związkiem Radzieckim.

Rząd RP na uchodźstwie podpisał porozumienie o dostawach Lend--Lease 1 lipca 1942 r. Administro­waniem pożyczką zajęło się spe­cjalnie w tym celu powołane w sierpniu 1941 r. Office of Lend-Lease Adtninistration, na którego czele stanął Harry *Hopkins, a na­stępnie Edward *Stettinius. Z amerykańskiej pomocy, której ogólna wartość w czasie wojny wy­niosła 50,7 mld dolarów, skorzysta­ło 38 państw; Wielka Brytania otrzy­mała sprzęt i kredyty o wartości 28 mld dolarów, Związek Radziec­ki - ponad 11 mld dolarów, Chiny -4 mld dolarów.

W czasie wojny wy­słano ze Stanów Zjednoczonych do Związku Radzieckiego: 14 795 sa­molotów, 7065 czołgów, 8218 dział przeciwlotniczych, 131 633 pistolety maszynowe, 51 503 samochody tere­nowe, 35 710 motocykli, 1981 loko­motyw, ok.700 tys. ciężarówek, 189 tys. telefonów polowych oraz ok. 900 tys. t materiałów wybuchowych, 4478 tys. t żywności, blisko 4 min opon samochodowych, 900 tys. t ma­teriałów pędnych, środki łączności, odzież, kompletne huty aluminium, gumy syntetycznej itp. Oficjalne da­ne radzieckie, wg których dostawy w ramach Lend-Lease stanowiły za­ledwie 4% produkcji wojennej ZSRR, nie oddają rzeczywistego znaczenia pomocy.

Dostawy amery­kańskich ciężarówek umożliwiły wytwarzanie innego sprzętu w wielu radzieckich zakładach motoryzacyj­nych; szczególnie istotny był napływ nowoczesnej technologii. Pod koniec wojny administracja Harry'ego *Tru-mana zażądała zapłacenia przez ZSRR za dostawy niewojskowe wycenione na 2,6 mld dolarów, ale żądanie to stro­na radziecka odrzuciła. Ustawa Lend-Lease przestała formalnie obowiązy­wać 27 września 1945 r.

Podobne prace

Do góry