Ocena brak

leasing bieżący

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Drugą zasadniczą formą leasingu jest tzw. leasing bieżący (zwany także operacyjnym), który charakteryzuje się znacznie krótszym (z reguły do trzech lat) okresem umowy leasingowej. Jest on zatem formą zaspokojenia przejściowego, zwiększonego zapotrzebowania producentów na określone dobra produkcyjne, wynikające np. z sezonowego charakteru produkcji. Krótki okres umowy leasingowej w tym przypadku oznacza, że prawie zawsze okres ten jest krótszy niż okres technicznej i ekonomicznej przydatności udostępnionego dobra, a zatem i opłaty leasingowe nie mogą w pełni pokrywać kosztów jego zakupu, ewentualnego kredytowania oraz zysku firmy leasingowej. Tak więc niemal zawsze, dla uzyskania zwrotu nakładów poniesionych przez firmę leasingową, zachodzi konieczność zawarcia kolejnej umowy z dotychczasowym korzystającym, umowy z innym korzystającym lub też sprzedaży dobra.

W przypadku leasingu operacyjnego udostępniający z reguły ponosi pełne koszty związane z utrzymaniem, naprawami i ubezpieczeniem udostępnianej rzeczy oraz płaci przewidziane prawem podatki.

W praktyce ten typ leasingu daje leasingobiorcy prawo odstąpienia od umowy leasingowej przed upływem okresu, na który została zawarta. Jest to szczególnie istotna cecha, umożliwiająca korzystającemu zrezygnowanie z użytkowania dobra, jeżeli na skutek postępu technicznego staje się ono przestarzałe lub też, gdy nie jest ono w pełni wykorzystane na skutek spadku popytu na wyroby produkowane za jego pomocą. Ta cecha leasingu operacyjnego powoduje, że ryzyko związane z przedmiotem leasingu niemal w całości obciąża leasingodawcę.

v

Podobne prace

Do góry