Ocena brak

Leasing

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

Leasing jest to forma najmu, dzierżawy, wypożyczenia pozwalająca na użytkowanie określonych dóbr bez konieczności ich nabycia. Leasing finansuje działalność, jest alternatywnym środkiem kredytowym. Rodzaje leasingu: · Leasing bezpośredni, kiedy leasingodawca jest producentem danego urządzenia · Leasing pośredni, kiedy jest firma leasingowa · Leasing operacyjny jego przedmiotem są dobra, które mogą być używane przez kilku kolejnych leasingobiorców. Umowy są zawierane na okresy krótkie, z możliwością wypowiedzenia. Po wygaśnięciu umowy przedmiot zwracany jest do leasingodawcy. · Leasing finansowy przedmiotem są dobra, które mogą być użytkowane przez jednego leasingobiorcę do czasu ich wyeksploatowania. Przedmiot umowy podlega całkowitej lub prawie całkowitej amortyzacji w czasie trwania umowy. Umowy zawierane są na okresy długie bez prawa wypowiedzenia. Po zakończeniu czasu trwania umowy jej przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy. W przypadku franchisingu jego biorca, czyli franczyzant prowadzi działalność, na którą uzyskał licencję, samodzielnie, ale według wskazówek i pod kontrolą dawcy, czyli franczyzera. Wytworzone towary franczyzant sprzedaje zgodnie ze strategią określoną przez franczyzera i pod jego znakiem firmowym. Sprzedaż ta może być dokonywana na ściśle określonym obszarze i może obejmować ściśle określone rodzaje towarów.

Podobne prace

Do góry