Ocena brak

Lean Management

Autor /ufo Dodano /24.03.2011

Cel: poprzez zmiany stopniowe ciągle odchudzanie przedsiębiorstwa ze zbędnych elementów. Idea metody to unikanie marnotrawstwa (pierwsze zastosowania w koncernie Toyota, system kanban, późniejszy just in time). Poprzez usprawnianie wszystkich procesów projektowych, inwestycyjnych, wytwórczych i usługowych chce się równocześnie osiągnąć wysoki poziom efektywności, jakości i elastyczności. Główne zasady to: praca zespołowa, standaryzacja, ciągle i stopniowe ulepszanie, priorytet dla klientów i wartości dodanej. Uzyskuje się to przez stosowanie szeregu przedsięwzięć organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych.

Lean management to wyszczuplenie organizacji („zarządzanie wyszczuplające"). Dotyczy struktury, procesów itp. Jest to koncepcja rozwoju organizacyjnego zarządzania zmianami.

Zasady myślenia ludzi uczestniczących we wdrażaniu Lean Management:

 • prospektywność - przewidywanie, zgłębienie i kształtowanie przyszłych działań,

 • wrażliwość - zrozumienie otoczenia i reagowanie adaptacyjne,

 • globalność - rozważanie efektów całościowych i odwaga wobec złożoności,

 • dynamiczność - wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów,

 • ekonomiczność - eliminacja wszelkiego marnotrawstwa.

Według T. Ohno kompleksowe myślenie kategoriami ekonomicznymi musi zaczynać się od rozróżnienia pomiędzy wartością użytkową w rozumieniu klienta i pojęciem mucia, oznaczającym w języku japońskim marnotrawstwo. Rozróżnienie to ma doprowadzić do wyeliminowania marnotrawstwa środków w całym łańcuchu tworzenia wartości dla każdego wyrobu. Łańcuch tworzenia wartości obejmuje:

 • przygotowanie produkcji (od koncepcji do konstrukcji gotowej do produkcji),

 • tzw. management informacyjny (od przejęcia zlecenia do dostawy

Te trzy główne procesy powinny być rozpatrywane równolegle i tym Lean Management różni się od reengineeringu, który dopuszcza rozpatrywanie wybranego, pojedynczego procesu kluczowego, np. przebiegu realizacji zleceń.

Oprócz pięciu zasad myślenia wymienia się w monografiach również dziesięć zasad pracy w systemie Lean Management. Są to zasady:

 • pracy grupowej,

 • odpowiedzialności osobistej,

 • sprzężenia zwrotnego,

 • racji klienta,

 • priorytetu wartości dodanej,

 • standaryzacji,

 • ciągłego ulepszania,

 • natychmiastowej eliminacji przyczyn błędów,

 • przewidywania,

 • stopniowego doskonalenia.

Praca grupowa. W nowoczesnych formach produkcji praca grupowa odgrywa decydującą rolę. Wynika to z następujących powodów: percepcja grupy jest z natury rzeczy bardziej globalna niż percepcja pojedynczej osoby, efekt uzyskiwany w grupie jest większy

niż zwykła suma efektów indywidualnych, w razie niepowodzenia jednostka uzyskuje oparcie w grupie, grupa stanowi rodzaj więzi pomiędzy pracownikami i przedsiębiorstwem.

Odpowiedzialność osobista. Zasada odpowiedzialności osobistej przejawia się głównie w tym, że celem staje się przekazanie odpowiedzialności bezpośrednim wykonawcom zadań. Po osiągnięciu tego celu decyzje podejmowane są na najniższym szczeblu operacyjnym. Warunkiem koniecznym wdrożenia w życie tej zasady jest podniesienie kwalifikacji wykonawców

Sprzężenie zwrotne. System Lean Management zakłada, iż nawet w warunkach pracy taśmowej można wyzwolić potencjał twórczy pracowników. Punktem wyjścia takiego przekształcenia jest doprowadzenie różnorodnej informacji do szczebla wykonawczego. Informacja szczegółowa o wynikach uzyskiwanych przez poszczególnych pracowników dociera w sposób spektakularny do adresatów, by na zasadzie sprzężenia zwrotnego spowodować perfekcję wykonania zadań.

Racja klienta. Zasada ta polega na tym, że cały proces wytwarzania produktu, od fazy zaopatrzenia po fazę dostawy, jest podporządkowany potrzebom klienta i danym rynkowym.

Priorytet wartości dodanej. Wartość dodaną tworzą nie tylko czas zużyty na wytworzenie produktu, myśl techniczna wykorzystana podczas jego konstruowania czy materiały, z których uzyskano jego części składowe, ale także wymagania rynku wynikające z potrzeb potencjalnych klientów. Wartość produktu w ogóle zależy od subiektywnej oceny klienta i warunków rynkowych, w jakich jest dystrybuowany. W przedsiębiorstwach promujących według systemu Lean Management mniejszy nacisk kładzie się na kontrolę jakości już wykonanych produktów czy półfabrykatów, a zasadniczy - na ich bezusterkowe wykonanie. Stąd w tych

Standaryzacja. Dla Lean Management charakterystyczna jest rotacja stanowiskowa: pracownicy odbywają swoista wędrówkę po różnych stanowiskach związanych z wytwarzaniem danego produktu. Aby ułatwić to przechodzenie od stanowiska do stanowiska, w Lean Management stosuje się standaryzację wykonywania operacji.

Ciągle ulepszanie. Wśród wszystkich koncepcji i metod wykorzystywanych w systemie Lean Management bez wątpienia najczęściej przytaczana jest japońska koncepcja Kaizen. Oznacza ona proces ciągłego ulepszania. Etapy procesu ciągłego ulepszania stanowią ideę przewodnią Lean Management. U podstaw ciągłego ulepszania leży przekonanie, że nie ma niczego, co nie mogłoby być udoskonalone, i że wszystkie osoby realizujące dany proces powinny czynnie uczestniczyć w jego udoskonaleniu.

Natychmiastowa eliminacja przyczyn błędów. W systemie Lean Management wielką wagę przywiązuje się do badania jakości, w tym także do statystycznej kontroli jakości. Jest to związane z przeświadczeniem, że ujawnione wady i usterki są tylko symptomami bardziej złożonych słabości badanego systemu. Z tego względu w Lean Management wykrycie błędu traktuje się jako pewnego rodzaju szansę ulepszenia źle funkcjonującego systemu czy procesu. Warunkiem wykorzystania tej szansy jest poznanie przyczyn powstawania błędu. Dlatego w Lean Management przyjęto jako wskazówkę pomocniczą hasło: „Poszukując przyczyny błędu, stawiaj sobie 5 razy pytanie, „dlaczego?".

Przewidywanie. W systemie Lean Management dużą wagę przykłada się do tego, by w planowaniu przyszłej działalności uczestniczyli pracownicy zaliczani do personelu wykonawczego. Wiąże się to z decentralizacją wielu decyzji. Przygotowanie decyzji w systemie Lean Management zakłada nie tylko wykorzystanie wiedzy, zawartej w słowie pisanym i liczbach, ale także doświadczenia wykonawców i niższego kierownictwa, które niejednokrotnie przybiera postać „argumentów emocjonalnych".

Stopniowe doskonalenie. Postępowanie w systemie Lean Management zakłada stopniowe doskonalenie działalności przedsiębiorstwa. Samo utrzymanie dotychczasowegopoziomu też wymaga strategii stosowanej przez alpinistów (dobrze obmyślane, małe kroki). W systemie Lean Management nie ma bowiem zabezpieczeń w postaci licznych stanowisk kontroli międzyoperacyjnej, pociągających za sobą nakłady finansowe i czasowe. W tej sytuacji „zły krok" na danym stanowisku grozi progresywnymi stratami na innych, współdziałających stanowiskach.

Podobne prace

Do góry