Ocena brak

KUTRZEBA TADEUSZ (1886-1947) - generał

Autor /sknerus Dodano /25.02.2011

Syn oficera armii austriackiej, po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej w Módling i kursu in­żynieryjnego w Szkole Wojennej w Wiedniu rozpoczął służbę w armii austriackiej, gdzie awansował do stopnia kapitana saperów. W 1918 r.wstąpił do Wojska Polskiegoi w 1920 r. był szefem sztabu grupy operacyjnej gen. Edwarda Rydza--Smigłego, potem 3 armii FrontuŚrodkowego, a następnie 2 armii.W okresie międzywojennym byłm.in. zastępcą szefa Sztabu Gene­ralnego, komendantem WyższejSzkoły Wojennej w Warszawie i inspektorem armii. We wrześniu 1939 r. dowodził armią „Poznań" i był inicjatorem działań zaczepnych armii „Poznań" i „Pomorze" nad Bzurą.

Po przebiciu się z częścią wojsk do Warszawy został zastępcą dowódcy armii „Warszawa" gen. Juliusza *Rómmla; z ramienia do­wództwa obrony stolicy prowadził rozmowy kapitulacyjne z Niemcami w dniach 27 i 28 września -28 września podpisał umowę kapi-tulacyjną. Od października 1939 r. do kwietnia 1945 r. przebywał w obozie jenieckim w Hohenstein, gdzie doczekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie. Po wojnie organizował w Londynie oddział historyczny w Sztabie Głównym Polskich Sił Zbrojnych.

Zmarł na chorobę nowotworową w Londynie; w 1957 r. jego prochy przewieziono do Warszawy i złożono w Alei Za­służonych na Cmentarzu Wojsko­wym na Powązkach.

Podobne prace

Do góry