Ocena brak

Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie - parytet stóp procentowych

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie - parytet stóp procentowych

Transkrypt

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
CE UW
Wykład 10 – Kurs walutowy i stopy procentowe
w krótkim okresie – parytet stóp procentowych
dr Leszek Wincenciak

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
2/28

Plan wykładu:
Kurs walutowy i stopy procentowe
Kursy walutowe i dochody z aktywów
Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Rynek pieniężny i rynek walutowy

Efektywność rynku walutowego

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

3/28

Kursy walutowe i dochody z aktywów

Kursy walutowe i dochody z aktywów

Aby zrozumieć jakie czynniki wpływają na kształtowanie się kursu
walutowego, należy najpierw ocenić, od czego zależy popyt
zgłaszany na różnego rodzaju depozyty walutowe.
Popyt na depozyty walutowe kształtują te same czynniki, co popyt
na inne aktywa. Głównie jest to oczekiwanie, co do przyszłej
wartości aktywów. Będziemy na razie dla uproszczenia traktować
aktywa krajowe i zagraniczne jako doskonale substytucyjne.
Wartość depozytu denominowanego w walucie obcej zależy od
dwóch elementów: stopy procentowej jaką oferuje oraz oczekiwanej
zmiany kursu walutowego.

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe
Kursy walutowe i dochody z aktywów

Przykłady stóp zwrotu


Butelka wina kupiona w 2008 r. za 200 EUR przy kursie 3,50
PLN/EUR i sprzedana rok później za 230 EUR przy kursie
4,70 PLN/EUR. Stopa zwrotu z inwestycji liczona w EUR
wyniosła 15%, zaś w zł aż 54,4%Roczny depozyt bankowy denominowany w euro oferuje 3,2%
w skali roku. Kurs bieżący wynosi EUR/PLN 4,70, zaś
oczekiwany za rok to EUR/PLN 3,80. Oczekiwana stopa
zwrotu z tego depozytu liczona w złotych wyniesie zatem:
3,80/4,70 × (1 + 0,032) − 1 = −16,6%Popyt na depozyty walutowe będzie zmieniał się w zależności
od stóp zwrotu z nich osiąganych liczonych we wspólnej
walucieCo z inflacją? Dochody realne czy nominalne?

4/28

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

5/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Zabezpieczony parytet stóp procentowych

Inwestor krajowy posiada pewną sumę K, którą może
zainwestować w aktywa krajowe przynoszące odsetki w wysokości
i. Zatem jego kapitał po upływie okresu inwestycji w walucie
krajowej wyniesie K(1 + i).
Alternatywnie, inwestor może zainwestować w aktywa zagraniczne,
kupując walutę obcą po kursie bieżącym E. Jeśli aktywa
zagraniczne przynoszą dochód w wysokości i∗ , po upływie
inwestycji jego majątek w walucie obcej wyniesie K/E(1 + i∗ ).
W celu wyeliminowania ryzyka kursowego inwestor może zawrzeć
transakcję terminowej sprzedaży waluty obcej po kursie E f , co
oznacza, że jego kapitał w walucie krajowej po upływie inwestycji
wyniesie KE f /E(1 + i∗ ).

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe
Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Zabezpieczony parytet stóp procentowych

Jeśli przyjmiemy, że koszty transakcyjne są w przypadku obu
inwestycji podobne, wówczas inwestor wybierze inwestycję
w aktywa zagraniczne, gdy (1 + i) < E f /E(1 + i∗ ).
W tej sytuacji oznacza to osiągnięcie zysku bez ryzyka. Należy
inwestować w aktywa zagraniczne i zabezpieczyć przychody
odpowiednią transakcją terminową.
Jeśli (1 + i) > E f /E(1 + i∗ ), wówczas inwestycja w aktywa
krajowe przynosi większe zyski i inwestor wybiera tę inwestycję.

6/28

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

7/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Zabezpieczony parytet stóp procentowych

Zatem w sytuacji, gdy jakieś aktywa przynoszą wyższą i wolną od
ryzyka stopę zwrotu, powinniśmy obserwować wzrost popytu na
walutę, w której owe aktywa są denominowane. To powoduje
zmianę kursu walutowego, która sprawia, że opłacalność obu
rodzajów aktywów ulega wyrównaniu. W równowadze inwestorowi
będzie obojętne, w które aktywa inwestować i zachodzi:
Ef
1+i =
(1 + i∗ ).
E
W przybliżeniu:
Ef − E
i=i +
,
E
czyli, krajowa stopa procentowa równa się zagranicznej stopie
procentowej powiększonej o premię terminową waluty zagranicznej.


Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

8/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Niezabezpieczony parytet stóp procentowych

Niezabezpieczony parytet stóp procentowych można zapisać
w postaci:
Ee
(1 + i∗ ).
1+i=
E
Oraz w przybliżeniu:
Ee − E
,
i=i +
E
czyli, krajowa stopa procentowa równa się zagranicznej stopie
procentowej powiększonej o oczekiwaną stopę aprecjacji waluty
zagranicznej.


Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

9/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Kurs bieżący a oczekiwane przychody

Załóżmy, że oczekiwany za rok kurs dolara w CHF wynosi 1,1385.
Amerykańska roczna stopa procentowa wynosi 3% a stopa
procentowa w Szwajcarii 2%. Jak będzie się zmieniać oczekiwana
stopa zwrotu z depozytów dolarowych w zależności od bieżącego
kursu dolara?
E
1.11
1.13
1.15
1.17
1.19

iCHF
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%

i$
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%

E e −E
E

2.57%
0.75%
−1.00%
−2.69%
−4.33%

i$ +

E e −E
E

5.57%
3.75%
2.00%
0.31%
−1.33%

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe
Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Równowaga rynku walutowego

Rynek walutowy znajduje się w równowadze, jeśli depozyty we
wszystkich walutach oferują taką samą oczekiwaną stopę zwrotu.
Jeśli aktywa krajowe oferują wyższą oczekiwaną stopę zwrotu,
wówczas przy danych oczekiwaniach oznacza to wzrost popytu na
walutę krajową i bieżące jej umocnienie względem walut obcych.
Jeśli aktywa zagraniczne oferują wyższą oczekiwaną stopę zwrotu,
wówczas przy danych oczekiwaniach oznacza to wzrost popytu na
walutę zagraniczną i bieżące jej umocnienie względem waluty
krajowej.

10/28

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

11/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Kurs walutowy równowagi

Bieżący kurs walutowy w równowadze kształtuje się tak, by był
spełniony warunek parytetu stóp procentowych.


Przy danych oczekiwaniach, kurs bieżący zrównuje stopy
zwrotu z aktywów denominowanych w różnych walutachWzrost krajowej stopy procentowej prowadzi ceteris paribus do
aprecjacji waluty krajowejWzrost zagranicznej stopy procentowej prowadzi ceteris
paribus do deprecjacji waluty krajowejOczekiwania aprecjacji (deprecjacji) waluty zagranicznej,
powodują jej bieżącą aprecjację (deprecjację) –
samospełniające się przepowiednie

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

12/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Kurs walutowy równowagi

RET D (i)

E

E1
E
E2

RET F (E e , i∗ )
i1

i

i2

i

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

13/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Efekt wzrostu krajowej stopy procentowej

E

D
RET1 (i)

E1
RET F (E e , i∗ )
i1

i

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

13/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Efekt wzrostu krajowej stopy procentowej

D
RET2 (i)

E

E1
E2

RET F (E e , i∗ )
i1

i2

i

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

14/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Efekt wzrostu zagranicznej stopy procentowej

E

RET D (i)

E1
F
RET1 (E e , i∗ )
1

i1

i

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

14/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Efekt wzrostu zagranicznej stopy procentowej

E

RET D (i)

E2
E1
F
RET2 (E e , i∗ )
2

i1

i

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

15/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Efekt zmiany oczekiwań – oczekiwania aprecjacji waluty krajowej

E

RET D (i)

E1
e
F
RET1 (E1 , i∗ )

i1

i

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

15/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Efekt zmiany oczekiwań – oczekiwania aprecjacji waluty krajowej

E

RET D (i)

E1
E2
e
F
RET2 (E2 , i∗ )

i1

i

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

16/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Premia za ryzyko

Zakładaliśmy dotąd, że inwestorzy kierują się wyłącznie
porównaniem stóp zwrotu przy wyborze aktywów. Było to
konsekwencją założenia o doskonałej substytucyjności aktywów
krajowych i zagranicznych. Jeśli jednak aktywa krajowe
i zagraniczne nie są doskonałymi substytutami, inwestorzy mogą
postrzegać jedne jako bardziej ryzykowne niż drugie. Zapiszmy
warunek parytetu stóp procentowych (w przybliżeniu)
uwzględniający ten fakt:
Ee − E
i=i +
+ ρ.
E
Oznacza to, że jeśli inwestorzy postrzegają aktywa krajowe za
bardziej ryzykowne od zagranicznych, muszą one oferować
oprocentowanie wyższe o składnik zwany premią za ryzyko, ρ.


Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

17/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Premia za ryzyko

Ee − E

i=i +
E
Zmiany nastawienia inwestorów względem ryzyka oraz informacje
wpływające na postrzeganie ryzykowności aktywów krajowych
mogą w takim razie również wpływać na zmiany położenia
równowagi na rynku walutowym.


Jeśli nastąpi wzrost awersji do ryzyka wśród inwestorów
zagranicznych, zwiększy się premia za ryzyko, czyli ρ. Jeśli
nominalne stopy procentowe w tym czasie nie ulegną zmianie
oznacza to, że waluta krajowa ulegnie bieżącej deprecjacji, aby
z punktu widzenia inwestorów zagranicznych wzrosła oczekiwana
stopa zwrotu z aktywów krajowych.

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

18/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Efekt wzrostu premii za ryzyko

E

RET D (i)

E1
F
RET1 (E e , i∗ , ρ1 )

i1

i

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Kurs walutowy i stopy procentowe

18/28

Parytet stóp procentowych i kurs walutowy równowagi

Efekt wzrostu premii za ryzyko

E

RET D (i)

E2
E1
F
RET2 (E e , i∗ , ρ2 )

i1

i

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Rynek pieniężny i rynek walutowy

19/28

Równowaga na rynku pieniądza


Pieniądz – środek wymiany, jednostka rozliczeniowa, środek
przechowywania wartościPodaż pieniądza – kontrolowana przez bank centralnyPopyt na pieniądzmotyw transakcyjny sprawia, że
zagregowany popyt na pieniądz rośnie wraz ze wzrostem
realnego dochodu; wzrost nominalnej stopy procentowej
zwiększa koszt alternatywny pieniądza, zatem zmniejsza popyt
na pieniądz; wzrost cen zwiększa popyt na pieniądzRównowaga na rynku pieniądza – przy danym poziomie
realnego dochodu i poziomie cen, równość podaży i popytu na
pieniądz przy pewnej stopie procentowej
Ms
= L(Y, i)
P

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Rynek pieniężny i rynek walutowy

20/28

Równowaga na rynku pieniądza

i

i1
i0
i2
L(Y, i)

Ms
P 1

Ms
P 0

Ms
P 2

M
P

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Rynek pieniężny i rynek walutowy

21/28

Równowaga na rynku pieniężnym i rynku walutowym
E

RET D (i)

E1
RET F (E e , i∗ )
i1

i
L(Y, i)

M1
P

M
P

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Rynek pieniężny i rynek walutowy

Skutki zmian na rynku pieniądza dla rynku walutowegoAnaliza krótkookresowa – stałe cenyWzrost dochodu krajowego – poprzez wpływ na wzrost
popytu na pieniądz, powoduje ceteris paribus wzrost stopy
procentowej w równowadze, a to z kolei powoduje, że waluta
krajowa ulega aprecjacjiWzrost podaży krajowego pieniądza powoduje skutek
odwrotny, stopy procentowe wskutek ekspansywnej polityki
pieniężnej spadają, a to sprawia, że waluta krajowa ulega
deprecjacji

22/28

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Rynek pieniężny i rynek walutowy

23/28

Skutek wzrostu dochodu krajowego
E

RET D (i1 )

E1
RET F (E e , i∗ )
i1

i
L(Y1 , i)

M1
P

M
P

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Rynek pieniężny i rynek walutowy

23/28

Skutek wzrostu dochodu krajowego
E

RET D (i2 )

E1
E2

RET F (E e , i∗ )
i1

M1
P

M
P

i2

i

L(Y2 , i)

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Rynek pieniężny i rynek walutowy

24/28

Skutek wzrostu krajowej podaży pieniądza
E

RET D (i1 )

E1
RET F (E e , i∗ )
i1

i
L(Y, i)

M1
P

M
P

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Rynek pieniężny i rynek walutowy

24/28

Skutek wzrostu krajowej podaży pieniądza
E

RET D (i2 )

E2
E1
RET F (E e , i∗ )
i2

i1

i
L(Y, i)

M2
P
M
P

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Efektywność rynku walutowego

25/28

Efektywność rynku walutowego

DEFINICJA: Mówimy, że rynek jest efektywny, jeśli wszelkie
dostępne informacje zostały w chwili bieżącej uwzględnione
w wycenie aktywów tak, że nie występują żadne nadzwyczajne
niewykorzystane możliwości osiągnięcia dodatkowych zysków
(Fama 1970). Z punktu widzenia rynku walutowego oznacza to, że
zarówno niezabezpieczony, jak i zabezpieczony parytet stóp
procentowych powinny być spełnione. Gdyby parytet nie był
spełniony, oznaczałoby to możliwość osiągania zysku poprzez
przesunięcia kapitału między różne depozyty.

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Efektywność rynku walutowego

26/28

Efektywność rynku walutowego

Jeśli przyjmiemy, że stopy procentowe są dane, wówczas
zmiennymi, które powinny uwzględniać dostępne informacje na
rynku są bieżący, oczekiwany i terminowy kurs walutowy. Przy
założeniu efektywności rynku walutowego mamy spełnione parytety
w obu postaciach, zatem:
Ee − E
Ef − E
=
E
E
co oznacza, że:
Ef = Ee
oczekiwany kasowy i terminowy (odwołujący się do tego samego
okresu) kurs walutowy są równe.

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Efektywność rynku walutowego

27/28

Efektywność rynku walutowego

Postać empiryczna testowanego równania:
f
Et+1 = β0 + β1 Et + ut

Hipoteza zerowa: β1 = 1.
Efektywność rynku walutowego oznacza zatem, że terminowy kurs
walutowy jest najlepszym, nieobciążonym i efektywnym
estymatorem przyszłego kasowego kursu walutowego.
Hipoteza efektywności rynku walutowego była wielokrotnie
testowana empirycznie, niestety nie przyniosła zadowalających
rezultatów (np. Froot, Thaler 1990, MacDonald, Taylor 1992).

Wykład 10 – Parytet stóp procentowych
Efektywność rynku walutowego

Efektywność rynku walutowego

28/28

Podobne prace

Do góry