Ocena brak

Kuratela – pojęcie, rodzaje, zastosowanie

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Kuratela miała na celu zwłaszcza pomoc w prowadzeniu spraw majątkowych.

Cura furiosi – nad chorymi umysłowo wg U XII T – krewni agnatyczni albo gentylowie chorego, w prawie klasycznym mogli być powoływani ustawowo, ale nie w testamencie. Cura prodigi – U XII T; później pretor ustanawiał dekretem kuratorów marnotrawcom na wniosek zainteresowanych. Curator minores - dla małoletnich; w prawie poklasycznym stała się powszechna – dotyczyła wszystkich małoletnich (nie mogli zaciągać zobowiązań i zbywać majątku – którym zarządzał kurator, co w opiece było rzadsze).

Różnice między opiekunem polegały na tym, że zgoda na dokonanie czynności w przypadku kuratora mogła nastąpić ex post – po fakcie. Kuraturę mógł ustanowić pretor w związku z konkretną sytuacją – nieobjętym spadkiem curator hereditatis iacentis, ochrony interesów dziecka poczętego curator ventris, pomocy ułomnym, chorym cura debilium personarum, czy załatwiania spraw osób nieobecnych curator absentis.

Do góry