Ocena brak

Kuraki

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Oprócz indyka i kury domowej - jednych z najbardziej znanych zwierząt domowych - rząd kura­ków, nazywanych inaczej ptakami grzebiącymi, obejmuje inne gatun­ki ptaków. Są wśród nich tez paw i bażant złocisty, które mogą być uważane za jedne z najpiękniej­szych ptaków świata.
Rząd kuraków jest dużą jednostką systema­tyczną obejmującą 263 gatunki ptaków na­leżących do sześciu rodzin. Najliczniejsza rodzina bażantowatych zawiera 48 gatunków bażantów - ptaków, które byty spotykane pierwotnie tylko w Azji. Wiele z nich zostało wprowadzo­nych do Europy. Ameryki. Australii i Nowej Ze­landii, gdzie dość dobrze się zaaklimatyzowały.

Wszystkie kuraki należą do rzędu Galliformes

Bażanty, pawie, kuropatwy i prze­piórki:
rodzina bażantowate Phasianidae
Liczba gatunków: 183
Długość ciała: 13 - 198 cm
Wśród nich: Paw kongijski {Afropavo congensis)

Głuszce, cietrzewie, pardwy i jarząbki:
rodzina głuszcowate Tetraonidae
Liczba gatunków:
16 Długość ciała: 30 - 89 cm
Wśród nich: Cietrzew preriowy {Tympanuchus cupido)

Indyki:
rodzina indykowate Mefeagrididae
Liczba gatunków: 2
Długość ciała: 84 - 120 cm
Wśród nich: Indyk (Mefeagris gallopavo)

Czubacze, penelopy i czakalaki:
rodzina czubacze Cracidae
Liczba gatunków: 44
Długość ciała: 51 - 99 cm
Wśród nich: Czubacz żółtodzioby (Crax rubra)

Perlice:
rodzina perlice Numididae
Liczba gatunków: 6
Długość ciała: 39 - 74 cm
Wśród nich: Perliczka {Numida meleagris)

Nogale:
rodzina nogale Megapodiidae
Liczba gatunków: 12
Długość ciała: 25 - 64 cm
Wśród nich: Nogal pręgoskrzydły (Leipoa ocellata)

■ Nogale są kurakami, które składają jaja w ciepłym piasku lub nagrzanej wulka­nicznej ziemi, aby tym sposobem zapew­nić inkubację bez udziału dorosłych pta­ków.
■ Wiele figur tanecznych w tańcach rytu­alnych północnoamerykańskich Indian naśladuje zachowania godowe cietrzewi preriowych.
Kur bankiwa został udomowiony około 5 tysięcy lat temu. Dzisiaj jego potomko­wie są hodowani na fermach na całym świecie dla mięsa i jaj.
Indyk domowy, zjadany na Boże Naro­dzenie jest też potomkiem dziko żyjącego amerykańskiego kuraka - indyka.
Samica kuropatwy zwyczajnej może znieść w jednym lęgu nawet do 20 jaj. Ku­ropatwy jeszcze 50 lat temu były liczne w Wielkiej Brytanii, teraz są rzadkie, gdyż opryski chemiczne spowodowały zanik głównego pokarmu piskląt jakim są róż­nego rodzaju gatunki owadów.

Podobne prace

Do góry