Ocena brak

Kulturoznawstwo - Terminologia

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Termin "kulturoznawstwo" nie poddaje się łatwo definicji i jego znaczenie bywa różne zależnie od kontekstu.

W Polsce tradycyjnie stosowany do określenia:

• filozoficznej refleksji nad kulturą (jako osobną całością)lub jako

nazwa interdyscyplinarnych studiów humanistycznych (tzw. nauki lub wiedza o kulturze), które często kładąnacisk na wiedzę o różnych formach kultury wysokiej i kształcą przyszłych specjalistów zarządzania instytucjamikultury lub animatorów kultury.

W węższym rozumieniu terminem tym określa się też

• refleksję kulturoznawczą, o swoistym charakterze, powstałą w krajach anglosaskich (w języku angielskimoryginalnie określaną mianem cultural studies czyli studiów kulturowych), która wywarła wpływ na całokształtwspółczesnej myśli kulturoznawczej. Refleksja ta, podobnie jak badania nad płcią kulturową (tzw. genderstudies), nawiązuje do aspektów życia społecznego i posługuje się koncepcjami takimi jak ideologia, władza,hegemonia, kolonializm, tożsamość, opór, transgresja i itp.

Współczesna refleksja kulturoznawcza rozszerza koncepcję samej "kultury". "Kultura" to nie tylko tradycyjnakultura wysoka  dominujących grup społeczeństwa i masowa  kultura popularna, ale także codzienne znaczenia ipraktyki. W istocie to właśnie te codzienne znaczenia i praktyki stały się zasadniczym przedmiotem zainteresowaniakulturoznawstwa. W kontekście kulturoznawstwa, idea tekstu obejmuje nie tylko język pisany ale także na przykładfilmy,  fotografię, modę  czy styl fryzur. Badanie tekstów kultury tyczy się więc wszelkich znaczących wytworówkultury. Współczesne kulturoznawstwo poświęca w szczególności dużo uwagi takim zjawiskom jak  kulturapopularna, konsumpcjonizm czy media.

Choć kulturoznawstwo jest dyscypliną wybitnie multidyscyplinarną, a w domyśle określa się czasami "badaniakulturoznawcze" jako "badania nad kulturą", to w istocie "badania nad kulturą" stanowią znacznie szersządyscyplinę i ujmują w sobie oprócz podejścia kulturoznawczego także inne metodologie - na przykład badaniaantropologii kulturowej. Antropologia kulturowa ukierunkowana tradycyjnie na zrozumienie kultury "innego" (awięc zwrócona ku temu co egzotyczne czy ludowe) choć inspiruje i uzupełnia badania kulturoznawcze to zachowujeswoją odrębność. Odrębność zachowują też socjologiczne badania kultury czyli tak zwana  socjologia kultury,która bada nie tyle kulturę jako byt samoistny co społeczne przejawy uczestnictwa w kulturze czy relacje pomiędzyspołeczeństwem a kulturą.Współczesna refleksja kulturoznawcza wkracza jednak na teren innych dyscyplin humanistycznych tradycyjniezarezerwowanych dla krytyków i znawców sztuki takich jak np. literaturoznawstwo czy filmoznawstwo.

Podobne prace

Do góry