Ocena brak

KULTURA MASOWA I KULTURA POPULARNA

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Max Horkheimer- 1 użył terminu kultura masowa- 1941r.

Dwight Macdonald- od 1944r szybka kariera terminu

Def kultury masowej:

Edgar Morin wytw zg z uwzgl masę towarową normami produkcji przemysł, rozprzestrz przy pomocy technik przekazu masowego, zwraca się do mas społ

Kłoskowska obejmuje zj współczesnego przekaz wszelkim masom odbiorców identycznych/ analogicznych treści z nielicznych źródeł

Golka treści przekaz za pomocą techn śr masowego przekazu (prasy, radia, tv), cechują się dużym scentral pr nadawania i rozproszeniem licznych i różnor odbiorców

K masowa a popularna:

podobieństwo: duża l odbiorców

różnice: mechanizm funkcjon kultury i komunikowania (masowa- oparty na techn śr przekazu; popularna- może przejawiać się kontekst bezpośr, istniała przed masową)

Kultura popularna- treści, które niezal od śr przekazu są łatwe w odbiorze, często skonwencjonal, zawierają el rozrywkowe, przyciągają publiczność

His uwar powst k.masowej

Kłoskowska- produkt wtórny rewolucji przem XVIII i XIX w; skutek:

1. rozwoju techniki (powst urządzeń nad, pośr i odbiorczych)

2. zmian społ i kult:

- urbanizacja i zmiany demogr (wspólnoty w społecz masowe)

- upadek kultury ludowej (wypełnienie luki)

- rytm i char pracy narzucony przez fabrykę i biuro

- powst czasu wolnego od pracy, zobowiązań społ, rel

- upowszechn oświaty na poz elem

Cechy charakteryzujące kulturę masową:

Stechnicyzowanie przekazu

Ogromna l odbiorców

Standaryzacja treści (pod wzgl treści, formy i poz)

Homogenizacja kultury (zniesienie dystansów i różnic)

Brak kult autonomii (kult narodowe, etn, rel, podkultury)

Treści i przekazy- atrakcyjne widowisko

Zmiany w pr twórczym (zal twórców od gustu mas)

Sys zj projekcji i identyfikacji (porówn siebie z treściami k masowej; brak dystansu)

Nieokr zw z rzeczywistością

+ i - cechy k masowej:

- instrumen manipulacji polit (urabia opinię odbiorców zg z interesami panujących)

- instrument manipulacji ekon (wytw sztucznych potrzeb)

- bierny stos wobec życia

- brak wiary odbiorców w cokolwiek

- stępia wrażliwość odbiorców (nadmiar złych informacji)

- ogran życie wewe (zanik myślenia)

- zniekszt obraz rzeczywistości

- zrywa zw z przestrzenią i czasem

- wpływa negatywnie na dzieci

- nie troszczy się o dobro publ

+ popularność

+ demokratyzacja odbioru k wyższej

+ działania edukacyjne i dydaktyczne

+ wypełnia lukę po k ludowej

+ wspiera integrację społ (pomost między kl społ, generacjami, zawodami, narodami)

+ odp na alienację dnia codziennego

+ zaspokajanie zróżn gustów odbiorców

+ nie musi zakł realizacji innych przejawów twórczości

Społecz informacyjne- najważniejszy skł- produkcja, gromadzenie i obieg inf- niezbędny warunek funkcjon; komputer, Internet, techniki cyfrowe- aspekty życia i pracy

powszechny dostęp do komputerów, umiejętność ich wykorzysta

rozw, relatywnie powszechną wiedzę inform

pozytywne ocenianie tych przejawów

utworzenie i rozwój Internetu.

Nowe zjawiska:

- wzrost znaczenia wiedzy teoret- źródła innowacji wszystkich sektorów życia

- wzrost Zn technologii intelektualnych- podst podejm decyzji polit, gosp, społ

- dyfuzyjność techno inf

- szybkość obiegu inf

- aktywność całodobowa bez różnic w czasie

- kompresja przestrzeni i czasu- medialna globalność

- zalew inf, zanik wolności od nadmiaru

- obecność inf zniekszt, manipulacji

- przenikanie inform techn cyfrowych do wszystkich dziedzin życia

- zmiany w funkcjonowaniu więzi społ

- nowy typ człowieka- Homo informaticus

Podobne prace

Do góry