Ocena brak

KTO PEŁNI W POLSCE ROLĘ CENTRALNEGO BANKU, JEGO ZADANIA I ORGANY

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym. Nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.  

Działalność NBP jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą NBP jest Warszaw.

Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

Do zadań NBP należy także:

1) organizowanie rozliczeń pieniężnych,

2) prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi,

3) prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami,

4) prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa,

5) regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie,

6) kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego,

7) opracowywanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa,

8) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Przysługuje mu wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Może być członkiem międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych. Nie może być udziałowcem bądź akcjonariuszem innych osób prawnych, z wyjątkiem prowadzących działalność usługową wyłącznie na rzecz instytucji finansowych i Skarbu Państwa.

Organami NBP są:

1) Prezes NBP,

2) Rada Polityki Pieniężnej,

3) Zarząd NBP.

NBP wykonuje zadania przez Centralę i inne jednostki organizacyjne.

Podobne prace

Do góry