Ocena brak

Kto i w jaki sposób ustala wysokość podatków w Polsce ?

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Podatki ustalane są przez państwo (rząd) kontrolując znaczną część produkcji. Niemal wszystkim, co ma związek z systemem podatkowym, zajmuje się obecnie wiceminister Waldemar Manugiewicz. Kieruje trzema departamentami: Podatków Pośrednich (VAT, akcyza, podatek od gier, podatek importowy, od sprzedaży akcji w publicznym obrocie, a także współudział w określaniu cen samochodów osobowych, paliw silnikowych i wyrobów tytoniowych), Podatków Pośrednich i Opłat (oprócz spraw oczywistych, jak założenia polityki podatkowej, do kompetencji tego departamentu nalezą też m.in. postępowanie oddłużeniowe) oraz Prawnym (m.in. dokonywanie okresowej analizy orzecznictw NSA w sprawach podatkowych i cen). Prócz tego minister Manugiewicz kieruje zespołem ds. reformy systemu podatkowego, który obecnie zajmuje się m.in. ustawą o katastrze nieruchomości. Podatkami - choć z innej strony - zajmuje się także Jan Kubik, obecny generalny inspektor kontroli skarbowej. Do jego kompetencji należy m.in. nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (Departament Rachunkowości), nad organami orzekającymi w sprawach karnych skarbowych (Departament Organizacji i Nadzoru Podatkowego), działalnością urzędów kontroli skarbowej (Departament Kontroli Skarbowej) oraz tworzenie systemów komputerowych dla izb i urzędów skarbowych. Stawki podatkowe wyznaczane są poprzez ustawę określającą zasadę, według której ustalano przedziały dochodu podlegającego opodatkowaniu: przedziały dochodu mają ulegać corocznie podwyższeniu "w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego". Tej zasady jednak nie dotrzymywano, manipulując corocznie stawkami i progami. I tak w 1993 r. Nie zwaloryzowano przedziałów dochodowych (progi zostały zamrożone na poziomie 1992 r.), co dla podatników niesie konsekwencje przez wszystkie lata obowiązywania ustawy. Z kolei na 1994 r. podatki podwyższono wprost, wprowadzając nową skalę podatkową, zamiast dotychczasowej 20%, 30% i 40% - 21%, 33% i 45% Ta

sama skala obowiązywała w 1995 i 1996 r. W 1997 r. zmieniono sposób odliczania ulg, na mniej korzystny dla

podatników przekraczających drugi i trzeci próg, z jednoczesną obniżką stawek - na 20%, 32% i 44%. 1998 r.

przynosi kolejną zmianą stawek: 19%, 30% i 40%. Stawki podatkowe określone zostały w skali podatkowej mającej charakter progresji szczeblowej. Skala zbudowana jest z przedziałów podstawy obliczenia podatku oraz odpowiadających tym przedziałom stawek podatkowych. W stosunku jednak do dochodów, które nie podlegają łącznemu opodatkowaniu stosuje się stawkę proporcjonalną (np. dochody ze sprzedaży nieruchomości, dochody uzyskiwane z odsetek od pożyczek, dywidend). W 1998 r. progi podatkowe ustalono na poziomie: 19% dla dochodów nie przekraczających kwoty 25.252 zł., 30% dla dochodów powyżej kwoty 25.252 zł. i nie przekraczających kwoty 50.504 zł., 40% dla dochodów przekraczających kwotę 50.504 zł.

Podobne prace

Do góry