Ocena brak

Kształtowanie jakości produktu

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Kształtowanie jakości związane jest z technologicznym cyklem życia produktuoraz poziomem korzyści oferowanych nabywcom w obszarze działań na rynku.W pierwszym przypadku jakość można odnieść do tworzonego rdzenia produktui produktu formalnego. W drugim do produktu poszerzonego.

Jakość można więczdefiniować jako zintegrowany zespół cech użytkowych produktu oraz działańfirmy poszerzających korzyści nabywcy i w sumie czyniących produkt szcze-gólnie atrakcyjnym. Współczesne koncepcje marketingowej polityki produktu wy-raźnie akcentują opłacalność orientacji na jakość mimo potencjalnej możliwościzwiększenia kosztów. Tworzone w tym zakresie efekty marketingowe można ok-reślić następująco5:

  • możliwość powiększenia udziału w rynku,

  • wzmocnienie efektu lojalności nabywców,

  • wyższy poziom usług posprzedażowych i mniejsze koszty,

  • umocnienie „image" firmy.

Odpowiednio wykorzystany technologiczny cykl życia produktu staje się waż-nym narzędziem konkurencji jakościowej. Podstawową fazą w tym cyklu jestkreowanie pomysłów nowych produktów. Źródła pomysłów są różne począwszyod działu badań i rozwoju w firmie poprzez katalogi aż do opinii i sugestii klientówfirmy. Warto zwrócić uwagę na to, że wiele nowoczesnych firm rozpoczyna tencykl od badania konsumentów szukając odpowiedzi na pytanie  co aktualnie lubiąich klienci, a czego nie akceptują? Jakie w związku z tym wyłaniają się potrzeby?Czy są inne od dotychczasowych? Kolejnym etapem jest kreacja pomysłów i wybór najbardziej realnych. W kolejnych etapach następuje zmaterializowanie po-mysłu (idei) i identyfikacja technologii. Tu również firma może postawić sobiepytanie: Jaka technologia jest aktualnie dostępna i czy istnieją wewnętrzne i zew-nętrzne szanse jej rozwinięcia?

Istotnym sprawdzianem poziomu jakości są testytechniczno-technologiczne oraz testy akceptacyjne i rynkowe, które tworzą zin-tegrowany system sterowania i kontroli jakości obejmując wszystkie funkcje mar-ketingowe. Podkreślić należy, że z punktu widzenia konkurencyjności wyrobówi pozycji firmy na rynku te działania są szczególnie ważne. Firma zajmująca do-godną pozycję rynkową z reguły bowiem notuje relatywnie wysoką efektywnośćmierzoną stosunkiem przychodów do poniesionych kosztów, która to relacja po-winna być w długim okresie czasu wyższa od średniej w branży. Wyższa jakośćstwarza takie możliwości, bowiem tu tkwią znaczne rezerwy finansowe.

W warunkach ostrej konkurencji doskonałość firmy określa się poprzez usa-tysfakcjonowanie nabywcy oferując produkt atrakcyjny, niezawodny, bezpiecz-ny, a nade wszystko dostarczony szybko i wzbogacony fachową obsługą przedi posprzedażową.

Świadczenie usług szczególnie posprzedażowych w znacznej mierze koncent-ruje się na usuwaniu usterek i poprawianiu jakości. Pomimo znacznego wysiłkuorganizacyjnego, finansowego firm nie zawsze udaje się usatysfakcjonować na-bywcę. Dlatego też wprowadzono jako instrument zapewnienia jakości tzw. gwa-rancję jakości.

Chodzi tu o taką organizację procesu techniczno-technologiczne-go by zminimalizować późniejsze (powstające w trakcie użytkowania) usterki.Przykładem tego są normy ISO 9000, 9001, 9002. Firma zobowiązująca się dozapewnienia jakości według tych norm po przeprowadzeniu audytu otrzymujecertyfikat potwierdzający wysoką jakość produktów. Wprowadzenie tego typusystemów tworzy korzyści w obszarze marketingu wewnętrznego oraz działańmarketingowych na rynku.

Podsumowując podkreślić należy, że podstawowym instrumentem w kształto-waniu jakości są ludzie - personel stanowiący tzw. piąte „P" w mixie marketingowym. Dotyczy to procesów wytworzenia produktu, jak i jego wzbogacenia jakością usług po i przed sprzedażowych.

Podobne prace

Do góry