Ocena brak

Kształt i wielkość komórki

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Kształ t i wielkość komórek mogą być różnorodne, przy tym stałe lub zmienne. Wielkość rozmaitych komórek waha się w szerokich granicach. Niektóre z nich można zobaczyć nawet nie uzbrojonym okiem.

np. jajo ptasie. Stanowi to jednak wyjątek. Wielkość komórek widzia-na jest tylko w mikroskopie, ponieważ wymiary ich są rzędu kilku mikrometrów. Najmniejsze komórki zwierzęce mają średnicę 4 [im. W układzie nerwowym człowieka, pomijając pewne komórki nerwowe, objętość poszczególnych komórek sięga 200—14 000 [im3. Pewne typy komórek mają w zasadzie objętość stałą i niezależną od rozwoju organizmu, np. komórki wątroby i nerki mają te same wymiary u konia i u myszy. Różnica w ogólnej masie narządu jest wynikiem liczby, a nie objętości komórek. Komórki o formach względnie stałych zależ-nie od czynności, jakie spełniają w organizmie, mogą mieć różne postacie. I tak mogą to być komórki okrągł e (cellulae sphericae), płas ki e (cellulae planae), np. powierzchowne komórki naskórka, wałeczkow a te (cellulae cylindricae), kostkowe lub gwiazdkow e (cellulae stellatae) z wypustkami , np. komórki nerwowe. Komórki o kształtach zmiennych występują przede wszystkim we krwi jako krwinki białe. Zmienność ta jest związana ze zdolnością do wykonywania ruchu pełzakowatego.

Komórka jest zbudowana z substancj i zwanej cytoplazmą , która stanowi materialne podłoże życia. Substancja ta, jako układ koloidalny, obserwowana w mikroskopie jest przeważnie bezbarwna i przezroczysta, ma konsystencję gęstego płynu lub słabo zestalonej galarety, przy czym jeden stan skupienia może przechodzić w drugi zarówno w jednym, jak i drugim kierunku. Wynika więc z tego, że cytoplazm a podstawow a (hyaloplasma) zachowuje się jako odwracalny układ koloidowy typu zol-żel. Mikroskop pozwala na wyróżnienie dwru głównych składników komórki : cytoplazmy komórkowej i karioplazm y (plazmy jądra komórkowego).

Podobne prace

Do góry