Ocena brak

Księgowanie

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Księgowanie

Transkrypt

Czeki obce bez pokrycia
   w­n: inne rozrachunki
   ma: inne sr pieniezne
Dodatnia roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna
   wn: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow
   ma: rozliczenie zakupu
Dodatnie roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych
   w­n: rach. Bankowe
   ma: przychody finansowe
Dodatnie roznice kursowe
   w­n: kasa
   ma: przychody finansowe
Dokonano odpisow amortyzacyjnych sr. Trwalych:
   w­n: amortyzacja
   ma: umorzenie sr. Trwalych
Dyskonto otrzymane przy przyjeciu weksla
   w­n: inne sr pieniezne
   ma: przychody finansowe
Faktura dostawcy
   wn: rozliczenia zakupu
   ma:  RzOiD
Falszywe znaki pieniezne zatrzymane przez policje lub bank
   w­n: rozliczennie niedoborow i nadwyzek
   ma: kasa
Kapitalizacja naleznych odsetek od krotkoterminowych pap dluzniczych
   w­n: PW pzrzeznaczone do obrotu
   ma: przychody finansowe
Koszty inw. Rozliczane na podstawie faktury VAT:
   w­n: inwestycje
   ma: rozliczenie zakupu
Koszty inwestycji bez efektu gospodarczego:
   w­n: pozostale koszty operacyjne
   ma: inwestycje
Koszty robot, dostaw i uslug inwestycyjnych wg obcych rach uproszcz.:
   w­n: Inwestycje
   ma: RzDiO
Koszty zakupu fakturowane z materialami, towarami(transport itp.)
   wn: uslugi obce
   ma: rozliczenie zakupu
Lista wynagrodzeń pracowników firmy (PK):
     a)wynagrodzenia brutto:
          wn: Wynagrodzenia:
          ma: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń
     b)zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:
          wn: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń
          ma: Inne Rozrachunki Publiczno­Prawne
     c)potrącenia różne(np. PZU):
          wn: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń
          ma: Inne Rozrachunki
Na skutek pozaru ulegly zniszczeniu sr. Trwale( war. Pocz – umorzenie):
   w­n: straty nadzwyczajne
   ma: sr. Trwale

Na skutek zdarzenia losowego zniszczone zostaly materialy:
   w­n: straty nadzwyczajne
   ma: materialy
Naliczone odsetki od srodkow na rach. Bankowych dzialalnosci gosp
   w­n: rach. Bankowe
   ma: przychody finansowe
Naliczone odsetki od srodkow na rach. Bankowych ZFSS
   w­n: rach. Bankowe
   ma: fundusze specjalne
Naliczono i zaksięgowano miesięczne zużycie środków trwałych:
     wn: Amortyzacja
     ma: Umorzenie Środków Trwałych
Naliczono odsetki i prowizje od kredytow i pozyczek na inne cele
   w­n: koszty finansowe
   ma: rach. Bankowe
Naliczono odsetki i prowizje od kredytow i pozyczek na inwestycje w realizacji
   w­n: inwestycje
   ma: rach. Bankowe
Niedobory gotowki w kasie
   wn: rozl niedob i nadwyzek
   ma: kasa
Niedobory i szkody spowodowane przyczynami uzasadniajacymi ich powstanie
   wn: pozostale koszty operacyjne
   ma rozl niedob i nadwyzek
Niedobory i szkody spowodowane zdarzeniami losowymi
   wn: straty nadzwyczajne
   ma: rozliczenie niedob i nadwyzek
Niedobory i szkody uznane za zawinione przez osobe materialnie odpo
   Wn: inne roz z pracownikami
   ma: rozl niedob i nadwyzek
Niedobory materialow
   wn: rozl niedob i nadwyzek
   ma: materialy
Nieplanowe odpisy amortyzacyjne wartosci niematerialych i prawnych:
   w­n: pozostale koszty operacyjne
   ma: wartosci niem. i prawne
Obciazono pracownikow za powierzone im skladniki maj.:
   w­n: inne rozrachunki z pracownikami
   ma: kasa
Obnizenie na dzien bilansowy wartosci akcji do cen spzredazy netto moz do uzys
   w­n: koszty finansowe
   ma: PW przeznaczone do obrotu
Odbiorca otrzymal fakture za sprzedany sr. Trwaly:
   cena sprzedazy: ma: pozostale przychody operacyjne
   VAT: ma: rozrachunki z tyt. VAT
   razem: w­n: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
Odpisanie inwestycji zniszczonych wskutek powodzi:
   w­n: straty nadzwyczajne
   ma: inwestycje
Odpisanie przedawnionych lub niesciagalnych weksli obcych
   w­n: pozostale koszty operacyjne
   ma: inne sr pieniezne

Odpisano przedawnione należności
     wn: Pozostałe Koszty Operacyjne
     ma: RzOiD
Odpisano przedawnione zobowiązania
     wn: RzOiD
     ma: Pozostałe Przychody Operacyjne
Odsetki i prowizje od pozyczek i kred. Bank. Za czas trw. Inwestycji:
   w­n: inwestycje
   ma: rachunki bankowe
Oplacono rate oprocentowania z tytulu zobowiazania(kredytleasing):
   w­n: koszty finansowe
   ma rachunki bankowe
Oplaty manipulacyjne za uslugi bankowe
   w­n: pozostale koszty
   ma: rach. Bankowe
Opłacono gotówką kary za postój wagonów
     wn: Pozostałe Koszty Operacyjne
     ma: Kasa
Opłacono przelewem prenumeratę czasopism na następny rok:
     wn: RMK
     ma: Rachunki Bankowe
     wn: Pozostałe Koszty Rodzajowe
     ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych
Otrzymane kary, odszkodowania, grzywny i darowizny
   w­n: rach. Bankowe
   ma: pozostale przychody operacyjne
Otrzymane kredyty bankowe
   w­n: rach. Bankowe
   ma: kredyty bankowe
Otrzymane pozyczki
   wn: rach bankowe lub kasa
   ma: pozyczki
Otrzymano czeki obce na pokrycie naleznosci
   w­n: inne sr pieniezne
   ma: RzOiD
Otrzymano fakturę VAT od dostawcy A:
     wn: Rozliczenie Zakupu(kwota łączna)
     ma: RzDiO(kwota łączna)
     a)zaksięgowano i rozliczono koszty transportu:
          wn: Usługi Obce
          ma: Rozliczenie Zakupu
          wn: RMK
          ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych
     b)zaksięgowano VAT
          wn: Rozrachunki Z Tytułu VAT
          ma: Rozliczenie Zakupu
     c)zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych towarów:
          wn: Rozliczenie Zakupu(od ceny przy przyjmowaniu towaru do magazynu odjąć
                 cenę materiałów na fakturze)
          ma: Odchylenia Od Cen Ewidencyjnych Towarów
Otrzymano fakturę VAT z Zakładu Energ. za zużytą energię(w tym VAT)
     wn: Rozliczenie Zakupu
     ma: RzDiO
     Kwota faktury­ma: Rozliczenie Zakupu

     a)podatek VAT­wn: Rozrachunki Z Tytułu VAT
     b)kwota faktury­VAT­wn: Zużycie Materiałów I Energii
Otrzymano od odbiorcy weksel na pokrycie należności:
     wn: Inne Środki Pieniężne(suma wekslowa+dyskonto)
     a)suma wekslowa
          ma: RzOiD
     b)potrącone dyskonto
          ma: Przychody Finansowe
Otrzymano rachunek uproszczony za usługę przetwarzania danych
     wn: Usługi Obce
     ma: RzOiD
     wn: Koszty Zarządu
     ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych
Planowe odpisy amortyzacyjne(umorzeniowe) wartosci niem. i prawnych:
   w­n: amortyzacja
   ma: umorzenie wartosci niem. i prawnych
Pobrano gotowke z banku do kasy:
   w­n: kasa
   ma: rachunki bankowe
Podatek od operacji gieldowych obciazajacy sprzedajacego
   w­n: koszty finansowe
   ma: inne rozrachunki pub­prawne
Podjęto gotówkę z banku na wypłatę wynagrodzeń (wynagrodzenia do wypłaty)
     wn: Kasa
     ma: Rachunki Bankowe
Potracenia w liscie plac(alimenty, kasa zapomogowa, itp.)
   wn: roz z tyt wynagrodzen
   ma: inne rozrachunki
Potracenia w liscie plac(podatek dochodowy)
   w­n: roz z tyt wynagrodzen
   ma: inne roz pub­prawne
Potracenie dyskonta
   w­n: koszty finansowe
   ma: inne sr pieniezne
Potracenie pracownikom podatku dochodowego
   wn: roz z tyt wynagrodzen
   ma: inne roz pub­prawne
Przekazano kontrahentom zaliczki na dostawy i uslugi
   w­n: RzDiO
   ma: rach. Bankowe
Przelew do urzedu skarbowego na pokrycie zobowiazan podatkowych
   wn: inne roz pub­prawne
   ma: rachunki bankowe
Przelewy srodkow na inne rachunki bankowe:
   w­n: rach. Bankowe
   ma: rach. Bankowe
Przeniesiono dotychczasowe umorzenie sr. Trwalych
   w­n: umorzenie sr. Trwalych
   ma: sr. Trwale
Przeniesiono koszt wydziały remontowego, który wykonał remont bud. Administracji
     wn: Koszty Zarządu(Suma Kosztów Działalności Pomocniczej na tym Koncie)
     ma: Koszty Działalności Pomocniczej

Przeniesiono koszty zarządu:
     wn: Koszt Własny Sprzedanych Produktów(Suma Kosztów Zarządu na tym Koncie)
     ma: Koszty Zarządu
Przeniesiono rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia wyrobów gotowych.
     wn: Rozliczenie Kosztów Działalności(Suma Kosztów dzaiłalności podstawowej
            na tym koncie – techniczny koszt wytworzenia)
     ma: Koszty Działalności Podstawowej
Przeniesiono wartosc netto sprzedanego sr. Trwalego:
   w­n: pozostale koszty operacyjne
   ma: sr. Trwale
Przeniesiono wartosc netto sr. Trwalego w ciezar konta „finansowy maj. Trwaly”:
   w­n: finansowy maj. Trwal
   ma: sr. Trwale
Przeniesiono wynik aktualizacji wyceny, w czesci dotyczacej sprzedanego
sr. Trwalego (kwota zwiekszenia – dotychczasowe umorzenie) na  zwie kap. zap:
   w­n: fundusze zasadnicze, kapital z aktualizacji wyceny
   ma: fundusze zasadnicze, kapital zapasowy
Przychod materialow z zakupu
   wn: materialy
   ma: rozliczenie zakupu
Przyjecie materialow lub towarow do magazynu
   wn: materialy lub towary
   ma: rozliczenie zakupu
Przyjeto nabyte wartosci niematerialne i prawne na podst. Faktury VAT:
   w­n: wartosci niematerialne i prawne
   ma: rozliczenie zakupu
Przyjeto nabyte wartosci niematerialne i prawne na podstawie rach. Uprosz.:
   ma: rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
   w­n: wartosci niematerialne i prawne
Przyjeto weksle na pokrycie naleznosci za sprzedane produkty
   w­n: inne sr pieniezne
   ma: RzOiD
Przyjęto do magazynu zakupione u dostawcy A materiały (PZ):
     wn: Materiały
     ma: Rozliczenie Zakupu
Przyjęto z produkcji do magazynu wyroby gotowe według cen ewidencyjnych:
     wn: Produkty Gotowe
     ma: Rozliczenie Kosztów Działalności
Rozchod materialow na cele produkcyjne
   wn: zuzycie mat i energii
   ma: materialy
Rozdzielnik amortyzacji:
     Łączna kwota rozdzielnika­ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych
     a)amortyzacja obciążająca działalność podstawową:
          wn: Koszty Działalności podstawowej
     b)amortyzacja obciążająca działalność pomocniczą:
          wn: Koszty Działalności Pomocniczej
     c)amortyzacja obciążająca koszty zarządu:
          wn: Koszty Zarządu
Rozdzielnik wynagrodzeń (PK):
     Łączna kwota rozdzielnika­ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych
     a)wynagrodzenia obciążające działalność podstawową:
          wn: Koszty Działalności Podstawowej
     b)wynagrodzenia obciążające działalność pomocniczą:

          wn: Koszty Działalności Pomocniczej
     c)wynagrodzenia obciążające koszty zarządu:
          wn: Koszty Zarządu
Rozdzielnik zużycia energii(PK)
     Łączna kwota rozdzielnika­ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych
     a)na wydziałach podstawowych­wn: Koszty Działalności Podstawowej
     b)na wydziale pomocniczym­wn: Koszty Działalności Pomocniczej
     c)na cele ogólne­wn: koszty Zarządu
Rozdzielnik zużycia materiałów (PK):
     Łączna kwota rozdzielnika­ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych
     a)bezpośrednio w produkcji:
          wn: Koszty Działalności Podstawowej
     b)na wydziale pomocniczym:
         wn: Koszty Działalności Pomocniczej
     c)w administracji:
         wn: Koszty Zarządu
Rozliczenie z pobranych zaliczek i wylozonych wydatkow
   wn: koszty rodzajowe, rozliczenie zakupu
   ma: inne roz z pracownikami
Rozliczono i zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów oraz koszty
zakupu przypadające na materiały zużyte zgodnie z rozdzielnikiem(PK):
a) rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów:
     W=[(odchylenia od cen ew. tow  x  100%)/Przyjęte materiały]
     O=WxZużyte materiały
     (wpisujemy tem podpunkt jako saldo w prostokącie)
     wn: Zużycie Materiałów I Energii(O)
     ma: Odchylenia Od Cen Ewidencyjnych Materiałów(O)
     ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych(O)
     wn: W x kolejno zużyte materiały(Koszty Działalności Podstawowej, Pomocniczej i
            Koszty Zarządu)
b)rozliczenie kosztów zakupu
     G=[(O x 100%)/Zużyte materiały]
     H=G x Przyjęte materiały
     ma: RMK(H)
     wn: G x kolejno zużyte materiały(Koszty Działalności Podstawowej, Pomocniczej i
            Koszty Zarządu)
Rozliczono i zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
 przypadające na produkty sprzedane:
Q=( Różnica między stroną wn­ma na koncie Rozliczenie Kosztów Dział x 100%)
E=Q/Przyjęte z produkcji do magazynu wyroby gotowe wg cen ewid
R=E x Zużyte materiały
     wn: Koszt Własny Sprzedanych Produktów(R)
     ma: OOCEP(R)
Roznica pomiedzy kwota pozyczki uzyskanej i podlegajacej splacie
   wn: inne rozliczenia miedzyokresowe
   ma: pozyczki
Roznice kursowe dodatnie akcji i obligacji bcych w walucie zagranicznej
   w­n: PW przeznaczone do obrotu
   ma: przychody finansowe
Roznice kursowe ujemne na dzien bilansowy
   w­n: koszty finansowe
   ma: fin. Maj. Trwaly

Roznice kursowe weksli dodatnie
   w­n: inne sr pieniezne
   ma przychody finansowe
Roznice kursowe weksli ujemne
   w­n: koszty finansowe
   ma: inn sr pieniezne
Roznice ujemne na skutek trwalej utraty war. Udzialow i pap. Wartosciowych:
   w­n: koszty finansowe
   ma: fin. Maj. Trwaly
Splacono rate kapitalowa:
   w­n: inne rozrachunki
   ma: rachunki bankowe
Splata pozyczek wraz z odsetkami
   wn: pozyczki
   ma rachunki bankowe lub kasa
Sprzedano za gotówkę akcje krótkoterminowe:
     a)cena nabycia akcji:
          wn: Koszty Finansowe
          ma: Krótkoterminowe Papiery Wartościowe
     b)cena sprzedaży
          wn: Kasa
          ma: Przychody Finansowe
Sprzedano za gotówkę usługi
     wn: Kasa
     ma: Sprzedaż Produktów
Sprzedaz akcji obcych na gieldzie w cenie sprzedazy
   w­n: rachunki bankowe
   ma: przychody finansowe
Ujawniono nadwyzke w kasie
   w­n: kasa
   ma: rozl niedoborow i nadwyzek
Ujemna roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna
   wn: rozliczenie zakupu
   ma: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow
Ujemne roznice kursowe 
   w­n: koszty finansowe
   ma: kasa
Ujemne roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych
   w­n: koszty finansowe
   ma: rach. Bankowe
Umorzenie wlasnych akcji lub udzialow
   w­n: kapitaly zasadnicze
   ma: PW przeznaczone do obrotu
Utargi gotowkowe inkasowane za posr. Kasy rejestrujacej
   w­n: kasa
   ma: (utarg netto)­sprzedaz tow, (nalezny VAT)­roz z tyt. VAT
Uzyskane efekty inw. Zwiekszajace war. Sr. Trwalych:
   w­n: sr. Trwale
   ma: inwestycje
W wyniku aktualizacji wyceny sr. Trwalych zwiekszono:
   a)wartosc poczatkowa sr. Trwalych:
      w­n: sr. Trwale
      ma: kapitaly zasadnicze
   b)dotychczasowe umorzenie sr. Trwalych:

      w­n: kapitaly zasadnicze
      ma: umorzenie sr. Trwalych
W wyniku pożaru uległy zniszczeniu materiały w magazynie:
     wn: Straty Nadzwyczajne
     ma: Materiały
Wartosc nominalna wlasnych akcji przejetych od niewyplacalnego dluznika
   w­n: PW przeznaczone do obrotu
   ma: inne rozrachunki
Według wyciągu bankowego:
     a)bank doliczył odsetki od środków na rachunku bieżącym:
          wn: Rachunki Bankowe
          ma: Przychody Finansowe
     b)bank potrącił ratę kredytu
          wn: Kredyty Bankowe
          ma: Rachunki Bankowe
     c)bank potrącił odsetki od kredytu przypadające na dany miesiąc:
          wn: Koszty Finansowe
          ma: Rachunki Bankowe
Wniesiono wklady(udzialy) w formie niepienieznej(aportu):
   w­n: war rynkowa(netto+nadwyzka)­finansowy maj. Trwaly
   ma: war. Netto­sr. Trwale, nadwyzka­przychody przysz. Okresow
Wplacono udzialy pieniezne do innych spolek prawa handlowego:
   w­n: finansowy maj. Trwaly
   ma: rachunki bankowe
Wplaty do kasy od odbiorcow z tytulu nieuregulowania faktur za uslugi:
   w­n: kasa
   ma: RzOiD
Wplaty gotowki do banku
   w­n: rach. Bankowe
   ma: kasa
Wydano i zużyto materiały (RW):
     wn: Zużycie Materiałów I Energii
     ma: Materiały
Wydano z magazynu sprzedane wyroby gotowe:
     wn: Koszt Własny Sprzedanych Produktów
     ma: Produkty Gotowe
Wyksiegowano wartosc sprzedanych akcji obcych wg cen nabycia
   w­n: koszty finansowe
   ma: PW przeznaczone do obrotu
Wyksiegowano wartosci niem. i prawne calkowicie umorzone:
   w­n: umorzenie WNiP
   ma: WniP
Wykupienie weksla obcego przez wystawce w terminie platnosci(war ewiden)
   w­n: rachunki bankowe
   ma: inne sr pieniezne
Wynagrodzenia brutto wedlug list plac
   a)obciazajace koszty dzialalnosci
          wn: wynagrodzenia
          ma: roz z tyt wynagrodzen
   b)dotyczace kosztow inwestycji
          wn: inwestycje
          ma: roz z tyt wynagrodzen
   c)dotyczace nagrod i premii z zysku
          wn: rozliczenie wyniku finansowego

          ma: roz z tyt wynagrodzen
   d)otrzymane od innych jednostek
         wn: inne rozrachunki
         ma: roz z tyt wynagrodzen
Wyplacone gotowka zasilki platne ze srodkow ZUS
   wn: inne roz pub­prawne
   ma: kasa
Wyplacono z kasy wynagrodzenia pracownikom
   w­n: rozrachunki z tyt. wynagrodzen
   ma: kasa
Wyplacono z kasy zaliczki i swiadczenia ze srodkow ZUS
   w­n: inne rozrachunki pub­prawne
   ma: kasa
Wyplacono zaliczki na wynagrodzenia i wynagrodzenia netto:
   w­n: roz z tyt wynagrodzen
   ma: srodki pieniezne
Wyplaty sum do rozliczenia i wyrownan do rozliczonych zaliczek
   wn: inne roz z pracownikami
   ma: srodki pieniezne
Wypłacono pracownikom wynagrodzenia zgodnie z listą płac:
     wn: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń
     ma: Kasa
Wysłano do odbiorcy fakturę VAT za sprzedane wyroby + podatek VAT:
     wn: RzDiO(faktura+VAT)
     ma: Sprzedaż Produktów(faktura bez VAT)
     ma: Rozrachunki Z Tytułu VAT(VAT)
Zaciagnieto kredyt:
   w­n: rachunki bankowe
   ma: kredyty bankowe
Zaksiegowanie naleznosci na poczet zobowiazan podatkowych
   wn: inne roz pub­prawne
   ma: inne roz pub­prawne
Zaksiegowanie skladek na fundusz pracy, itp
   wn: swiadczenia na rzecz pracownikow
   ma: inne roz pub­przwne
Zaksiegowanie skladek ZUS
   wn: swiadczenia na rzecz pracownikow
   ma: inne roz pub­prawne
Zaksiegowano naliczony podatek VAT podlegajacy odliczeniu:
   w­n: rozrachunki z tytulu VAT
   ma: rozliczenie zakupu
Zaksiegowano roznice miedzy nizsza wartoscia netto sr. Trwalych i ich wyzsza wa­
rtoscia rynkowa:
   w­n: finansowy maj. Trwaly
   ma: przychody przyszlych okresow
Zaksiegowano roznice miedzy wart. Obciazajaca winnego niedoboru a war. Netto
   w­n: rozliczenie niedoborow i nadwyzek
   ma: przychody przyszlych okresow
Zaksiegowano wartosc netto brakujacego sr. Trwalego(wart. Pocz. – dot. Umo):
   w­n: rozliczenie niedoborow i nadwyzek
   ma: sr. Trwale
Zaksięgowano i rozliczono składki ZUS oraz na Fundusz Pracy i na
 gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(50% wynagrodzeń brutto):
     wn: Świadczenia Na Rzecz Pracowników

     ma: Inne Rozrachunki Publiczno­Prawne
     Rozliczenie uzyskujemy poprzez pomnożenie kolejno wynagrodzeń dotyczących
     działalności podstawowej, pomocniczej i obciążających koszty zarządu przez 50%:
     Łączna kwota rozliczenia­ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych
     a)Koszty Działalności Podstawowej
     b)Koszty Działalności Pomocniczej
     c)Koszty Zarządu
Zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych:
     wn: OOCEP(Różnica między stroną wn­ma na koncie Rozliczenie Kosztów Dział.)
     ma: Rozliczenie Kosztów Działalności
Zakup obcych akcji(obligacji) w celu ich sprzedazy z zyskiem wg ceny nabycia
   w­n: PW przeznaczone do obrotu
   ma: rach. Bankowe
Zakup wlasnych udzialow w celu ich umorzenia w wartosci nominalnej
   w­n: PW przeznaczone do obrotu
   ma: rach. Bankowe
Zakupiono akcje i obligacje jako lokaty dlugoterminowe:
   w­n: finansowy maj. Trwaly
   ma: rachunki bankowe
Zakupiono za gotowke czeki podroznicze
   w­n: inne sr. Pieniezne
   ma: kasa
Zaplacone kary, grzywne, przekazane darowizny
   w­n: pozostale koszty operacyjne
   ma: rach. Bankowe
Zasilki chorobowe, rodzinne obliczane i wystawiane przez ZUS w ys. Brutto
   wn: inne roz pub­prawne
   ma: roz z tyt wynagrodzen
Zdyskontowanie lub indosowanie weksla w kwocie uzyskanej
   w­n: rachunki bankowe
   ma: inne sr pieniezne
Zwrot nie wykorzystanych zaliczek i splata naleznosci
   wn: srodki pieniezne
   ma: inne roz z pracownikami
Zwrot weksli obcych przez dostawce w cenie nominalnej
   w­n: RzOiD
   ma: inne sr pieniezne

Podobne prace

Do góry