Ocena brak

Kryzysy międzynarodowe

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Spór międzynarodowy ma miejsce wtedy, gdy przynajmniej dwa państwa wyraźnie wysuwają wzajemne roszczenia. W Karcie Narodów Zjednoczonych dokonano podziału sporów na zagrażające pokojowi i bezpieczeństwu, określane jako "kwalifikowane" oraz pozostałe- "zwykłe". Kompetencje do stwierdzenia zaistnienia sporu mają: Rada Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz MTS.

Konflikt międzynarodowy na ogół poprzedza narastająca sprzeczność interesów i antagonizm. Do konfliktu dochodzi wtedy, gdy podejmowane są działania polityczne, ekonomiczne i militarne, w celu narzucenia drugiej stronie swoich racji. Ta z kolei odrzuca je. Wyróżnia się konflikty werbalne (np. protest, sprzeciw, ostrzeżenie, groźba) i akcje konfliktowe (np. zerwanie stosunków dyplomatycznych, konfiskata, demonstracja siły lub jej użycie). Konflikty można podzielić na międzynarodowe i nie mające charakteru międzynarodowego. Pierwsze z nich oznaczają rozciągnięcie w przestrzeni i czasie walkę dwóch lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego.

Konfliktami nie mającymi charakteru międzynarodowego określa się sytuację, w których tylko jedna strona konfliktu ma pełną zdolność prawnomiędzynarodową. Znaczna liczba sporów jest rezultatem podziału na państwa gospodarczo rozwinięte i zacofane. Pokrywa się on w dużej mierze z podziałem na bogatą Północ i biedne Południe oraz z podziałem na białą i kolorową część świata. Wzrost sporów międzynarodowych warunkuje powiększająca się liczba państw suwerennych powstałych w wyniku rozpadu systemu kolonialnego, obarczonych wielkim bagażem poważnych, nierozwiązanych problemów.

Źródłem sporów są partykularne interesy poszczególnych państw, związków ekonomicznych oraz ugrupowań politycznych i militarnych. Spory powstają w warunkach pokojowych, nawet przy utrzymaniu przyjaznych stosunków. Konflikty mogą też wynikać z różnej interpretacji postanowień zawartych umów międzynarodowych. Przedmiotem sporu bywają terytoria oraz granice państw na lądzie lub morzu. Mogą być pogłębione przez oddziaływanie czynnika narodowego lub etnicznego

Podobne prace

Do góry