Ocena brak

Kryteria segmentacji na różnych rynkach

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Istnieją dwie podstawowe zasady dokonywania segmentacji: metody segmentacji różnią się w zależności od rodzaju oferowanego produktu oraz dokonanie procesu segmentacji jest procesem ciągłym, wymagającym stałego badania cech konsumentów i różnic między nimi oraz dostosowania programu działania do tych różnic.Punktem wyjścia segmentacji jestkonsument, to segmenty rynku wyodrębniają się grupując konsumentów o wspólnych cechach.

  • Kryteria segmentacji rynku odnoszące się do konsumenta można zaklasyfikować do 3 grup: lub grupy społecznej.

  1. Kryteriów społeczno-ekonomicznych-obejmują łatwe do identyfikacji cechy konsumentów bądź sytuacji w jakię się oni znajdują np. dochody, zawód, wykształcenie,przynależność dookreślonej klasy lub grupy społezcnej. W skąłd tej grupy kryteriów wchodzą: połeżenie geograficzne segmentu, wielkość regionu, liczba ludności, gęstość zaludnienia

  2. kryteria demograficzne-wiek, płeć, wielkosć rodziny, fazy cyklu życia, status rodziny, narodowość.

  3. kryteria psychograficzne-zbiory kryteriów segmentacyjnych są znane jako kryteria psychograficzne i kryteria związane ze stylem życia.Psychograficzne obejmują zmienne zwiazane z :aktywnością (praca zawodowa, hobby,kultura, urlop),zainteresowaniami (rodzina, dom,posada, sąsiedztwo),piniami konsumentów(o sobie samych, o sprawach społecznych, politycznych)

Kryteria związane ze stylem zycia-nawiazują do zakresu i form codziennyc zachowań specyficznych dla określonej zbiorowości społecznej lub określonej jednostki tj. charaktersystycznego sposobu bycia w społeczeństwie

Kryteria segmentacji rynku odnoszące się do produktu można zaklasyfikować do 3 grup:

  • kryteria związane z wzorcami konsumpcji-obejmują m.in. częstotliwość ( a także intensywność) yżywania produktu, fakt posiadania innych produktó, lojalność konsumentów wobec marki produktu.

  • Kryteria dotyczace warunków zakupu-to rodzaj preferowanego przez konsumentów sklepu, czas zakupu, wielkość jednorazowej partii zakupu, jego charakter (zakup impulsywny, zakup okazyjny)

  • Kryteria uwypuklające oferowane przez produkt korzyści- to wiedza konsumenta o produkcie , postrzegane przez niego korzyści w ynikające z zakupu i uzytkowania produktuu, predyspozycje konsumentó itp.

Inne kryteria to:Kryteria ogólne-łatwe do identyfikacji cechy konsumentów, np. kryteria demograficzne, geograficzne, społeczne –ekonomiczne, styl zycia, osobowość.Kryteria specyficzne-odnoszące się do specyficznych sytuacji zwiazanych z zakupem lub uzytkowaniem produktu

Segmentacja rynku dóbr zaopatrzeniowych-dokonując segmentacji, przedsiębiorstwa wykorzystuja kryteria:

Lokalizacja odbiorców

Wielkosć odbiorców

Branża (sektor)

Lojalność odbiorców

  • Kryteria zwiazane z charakterystyka produktu

Dostrzegane głóne kozryści

Częstotliwość i wiwlkość dokonywanych zakupó

Zysk przypadający na jednst. Zasobów Procedura segmentacji rynku

Istnieje wiele procedur, które mogą być wykorzystywane w segmentacji:

  • Procedura tradycyjnej segmentacji a priori-składa się z 7 etapów:

Aprioryczny wybór kryterió segmentacji rynku

Wybór cech opisujących segmenty i sformułowanie ehipotez o powiazaniach tych cech z kryteriami segmentacji

Zaprojektowanie i dobór próby do badań

Gromadzenie informacji w toku badań empirycznych

Utwozrenie segmentó droga grupowania konsumentów przy wykorzystaniu wybranych kryteriów

Nakreślenie poszczególnych segmentó przez analize zebtranych informacji o konsumentach

Oszaczowanie wielkości każdego z wyprofilowanych segmentów, wybór rynku docelowego zaprojektowanie strategii marketingowej

Procedura bazująca na skupieniu

Procedura pozwalająca na wyodrębnienei i ocenę znacznej liczby alternatyw segmentacyjnych.

Procedura McCartkeyego:szerokie zdefiniowanie segmentu rynku,lista potrzeb potencjalnych nabywców,zdefiniowanie segmentó droga kombinacji potrzeb zaspakajania potrzeb,wyodrebnienie i usunięcie cech wspólnych,nazwanie możliwych do wyodrębnienia segmentów,dogłębna charakterysyka segmentów,określenie relatywnej wielkości segmentów

Poprawnosć segmentacji-segment powinien odznaczac się:mierzalność,rozległość,dostępność,wrazliwość

Podobne prace

Do góry