Ocena brak

KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA WSPÓŁCZESNEJ ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W POLSCE (POPEŁNIANIE I PRZECIWDZIAŁANIE)

Autor /majka Dodano /28.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA WSPÓŁCZESNEJ ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W POLSCE (POPEŁNIANIE I PRZECIWDZIAŁANIE)

Transkrypt

Materiał pochodzi z Forum Dyskusyjnego wydziału prawa na UAM: www.prawo.livenet.pl

ZAGADNIENIA/PYTANIA EGZAMINACYJNE 2006/2007
KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA WSPÓŁCZESNEJ ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI
EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W POLSCE (POPEŁNIANIE I PRZECIWDZIAŁANIE)
1. Wieloaspektowość zjawiska przestępczości.
2. Struktura (elementy składowe) współczesnej kryminalistyki (ZN ASW, nr 28/1980 s.79-88).
3. Struktura systemu przeciwdziałania przestępczości: diagnoza i prognoza przestępczości oraz polityka i
strategia jej zwalczania.
4. Pojęcie współczesnej przestępczości gospodarczej. Przestępczość podobna: ekonomiczna, finansowa,
przedsiębiorstw.
5. Pojęcie współczesnej przestępczości zorganizowanej (PZ).
6.Główne cechy współczesnej przestępczości zorganizowanej
7. Typologie (podziały) współczesnej zorganizowanej przestępczości gospodarczej (WZPG).
8. Przestępczość "satelitarna" - towarzysząca WZPG (4 rodzaje).
9. Główne grupy rodzajowe WZPG najczęściej występujące w Polsce.
10. Sylwetka współczesnego przestępcy-rekina podziemia gospodarczego.
11. Główne (najczęstsze) grupy asortymentowe przemytu w Polsce (rodzaje przemycanych dóbr).
12. Podstawowe rodzaje (sposoby) oszustw celnych w Polsce (nie mylić z przemytem!).
13. Główne zadania i uprawnienia (funkcjonariuszy) Kontroli Celnej - w zakresie zwalczania przemytu i
oszustw celnych.
14. Główne formy nadużyć bankowych w Polsce.
15. Rodzaje prawnych (osobowych i rzeczowych) zabezpieczeń kredytów bankowych; ich istota.
16. Główne sposoby wyłudzania kredytów bankowych; czynniki ułatwiające wyłudzenia.
17. Rodzaje prywatyzacji i ogólna charakterystyka nadużyć towarzyszących przekształceniom
własnościowym.
18. Główne rodzaje (formy, sposoby) nadużyć w prywatyzacji pośredniej.
19. Główne rodzaje (formy, sposoby) nadużyć w prywatyzacji bezpośredniej.
20. Główne formy innych nadużyć prywatyzacyjnych (dzierżawa majątku, spółki joint venture, firmy
konsultingowe, "wspólne przedsięwzięcia").
21. Pojęcie, przyczyny, cel, skutki i historia procederu "prania pieniędzy" (PP).
22. Historia międzynarodowych działań zwalczających PP.
23. Dyrektywy Rady Ministrów EWG z 10.06.1991 r. "W sprawie ochrony systemu finansowego przed
wykorzystaniem go do celów PBP" oraz zarządzenie nr 16/1992 Prezesa NBP z 1.10.1992 r.
24. "Źródłowe" i geograficzne pochodzenie pieniędzy "pranych" w Polsce.
25. Instytucje kamuflażowe ("przykrywki") wykorzystywane w procederze PP.
26. Przestępstwo prania pieniędzy wg art. 299 KK.
27. Przestępstwa "źródłowe" (pierwotne) generujące dochody poddawane "praniu".
28. Instytucje obowiązane i ich zadania wg ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
(Dz.U. nr 116, poz. 1216, z późn. zm.).
29. Pojęcie dokumentu w prawie karnym materialnym (art. 115 § 14 KK) i w kryminalistyce.
30. Funkcje (role) dokumentu z punktu widzenia praktyki kryminalistycznej.
31. Podstawowe rodzaje fałszerstw dokumentów: art. 270, 271 KK.
32. Pojęcie "dokument fałszywy" (= podrobiony) i "dokument sfałszowany (= przerobiony). Rozumienie
tych terminów w Polsce i Europie Zachodniej.
33. Pojęcie "dokument autentyczny" i "dokument oryginalny".
34. Ewolucja fałszerstw dokumentów: przerabianie, quasi przemysłowe podrabianie, wykorzystywanie
oryginalnych blankietów, podrabianie dokumentów publicznych innego państwa.
35. Rodzaje dokumentów publicznych najczęściej fałszowanych w Polsce i wykorzystywanych do
popełniania przestępstw gospodarczych.
36. Techniczne zabezpieczenie dokumentów przed fałszerstwem (gł. podrobieniem).
37. Elementy dokumentu mogące stanowić obiekt badań kryminalistycznych.
38. Nowe rodzaje dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym.
39. Główne rodzaje najczęściej podrabianych wyrobów przemysłowych znanych firm.
40. Organizacja zwalczania ZPG w Polsce.

Podobne prace

Do góry