Ocena brak

KRYM - bitwy 1941-44

Autor /sknerus Dodano /25.02.2011

Opanowanie półwyspu w północ­nej części Morza Czarnego miało dla Niemców istotne znaczenie ze względu na strategiczne położenie tego obszaru. 19 października 1941 r. siedem dywizji piechoty i dwie brygady rumuńskie z 11 ar­mii dowodzonej przez gen. Ericha von *Mansteina uderzyły na ra­dzieckie linie obronne w rejonie Perekopu, które blokowały drogę na Krym. Przełamały je po 10 dniach i kontynuowały ofensywę w stronę Kerczu na wschodzie półwyspu (skąd wyparły oddziały 51 armii ra­dzieckiej) i Sewastopola na połu­dniowym zachodzie. Próby zdo­bycia Sewastopola z marszu nie powiodły się i 11 listopada, po pod­ciągnięciu głównych sił 11 armii, Niemcy rozpoczęli oblężenie mia­sta. 26 grudnia okręty radzieckiej Flotylli Azowskiej wysadziły de­sant w rejonie Kerczu i do końca miesiąca przerzuciły tam główne si­ły 51 i 44 armii, co zmusiło gen. Mansteina do przerwania natarcia na Sewastopol i odesłania dwóch dywizji na pomoc zgrupowaniu kerczeńskiemu.

Dopiero w maju 1942 r. Niemcom udało się roz­gromić oddziały Armii Czerwonej na półwyspie Kercz i skoncentro­wać pod Sewastopolem 10 dywizji. Po pięciodniowym przygotowaniu artyleryjskim, 7 czerwca 1942 r. rozpoczęło się natarcie na miasto. Po trzech tygodniach zaciętych walk opór radziecki został złamany i 1 lipca wojska niemieckie za­jęły Sewastopol.

Cały Półwysep Krymski znalazł się w rękach nie­mieckich. W nocy z 31 października na 1 listo­pada 1943 r. wojska Frontu Północ-nokaukaskiego podjęły próbę desan­tu na Półwyspie Kerczeńskim, ale udało im się opanować tylko przy­czółek o powierzchni ok. 4 km 2 w rejonie Eltigenu. W kwietniu 1944 r. wojska 4 Fron­tu Ukraińskiego (dowódca gen.Fiodor *Tołbuchin) rozpoczęły na­tarcie na Krym, gdzie 17 armia nie­miecka dowodzona przez gen.Erwina Jaeneckego (12 dywizji -195 tys. żołnierzy, 200 czołgówi dział samobieżnych, 150 samolo­tów) zorganizowała obronę na prze­smyku Perekop i pod Kerczem. 8 kwietnia oddziały 51 armii (do­wódca gen. J. Krejzer) oraz 2 armii gwardyjskiej (dowódca gen. G. Za­charów) rozpoczęły ofensywę z pół­nocy, a ze wschodu, z przyczółka kerczeńskiego, uderzyła Samo­dzielna Armia Nadmorska, która 11 kwietnia opanowała Kercz i 18 kwietnia podeszła pod Sewa­stopol (już 15 kwietnia dotarły tu czołgi 19 korpusu pancernego idą­cego od strony Perekopu).

Przygo­towania do szturmu Sewastopola trwały przez dwa tygodnie i 5 maja wojska radzieckie rozpoczęły natar­cie, w wyniku którego rozbiły 17 armię niemiecką i zajęły miasto.

Podobne prace

Do góry