Ocena brak

KRUPPA KONCERN - koncern zbrojeniowy

Autor /sknerus Dodano /25.02.2011

Największy niemiecki koncern zbrojeniowy, powstał w 1811 r., gdy Friedrich Krupp (1787-1826) założył w Essen zakłady Gussstahl Fabrik Friedrich Krupp, produkują­ce stal tyglową. Syn Friedricha -Alfried (1812-1887), uruchomił w zakładach produkcję zbrojenio­wą. Przed 1 wojną światową kon­cern kierowany przez zięcia Frie­dricha Alfrieda (1859-1902) - Gu-stava von Bohlen und Halbach (później przyjął nazwisko Krupp), należał do największych koncer­nów na świecie i produkował uzbrojenie dla odbiorców w 50 państwach. W czasie I wojny świa­towej majątek koncernu powięk­szył się czterokrotnie, a wszystkie zakłady zatrudniały ok. 160 tys. pracowników.

Po dojściu Hitlera do władzy Gustav Krupp udzielił po­parcia finansowego NSDAP, wpła­cając do kasy partii 12 min marek. Właściciele koncernu zajęli czoło­we stanowiska w administracji gospodarki niemieckiej: Gustav Krupp był m.in. członkiem Rady Generalnej Gospodarki, przewo­dniczącym Związku Przemysłu Niemieckiego, a jego syn Alfried(1907-1967) członkiem RadyZbrojeniowej i prezydium Zjed­noczenia Przemysłu Węglowego.W chwili wybuchu wojny w składkoncernu wchodziło 179 przedsię­biorstw w Niemczech i 60 za gra­nicą (m.in. kopalnie rudy żelaza w Szwecji). Produkowały dużą część uzbrojenia armii niemieckiej (m.in. czołgi *PzKpfw I i IV). W czasie wojny koncern dostarczył wojskom niemieckim m.in. 100% dział kal. powyżej 240 mm, 25% ciężkich czołgów, 30% ciężkich dział przeciwlotniczych.

Liczba pracowników zwiększyła się do 250 tys., a w obozach pracujących na rzecz koncernu znajdowało się w końcu wojny 70 tys. robotników cudzoziemskich i 23 tys. jeńców wojennych; 19 tys. przymusowych pracowników zmarło w wyniku ciężkich warunków. Filie zakładów powstały w przedsiębiorstwach za­garniętych w Polsce, Czechosłowa­cji, Francji i Holandii oraz w ZSRR (Krzywy Róg i Nikopol).

10 kwiet­nia T945 r. wojska amerykańskie aresztowały Alfrieda Kruppa i w grudniu 1947 r. został on ska­zany na 12 lat więzienia oraz kon­fiskatę majątku, która ze względu na sprzeciw szefa zarządu wojsko­wego strefy niemieckiej gen. L. Claya nie została przepro­wadzona. Zwolniony z więzienia w 1951 r., stanął w 1953 r. na czele koncernu.

Podobne prace

Do góry