Ocena brak

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Obszar Królestwa Polskiego - 127.000 km

Liczba ludności niecałe - 3.000.000 mieszkańców - po 5 latach zwiększyła się o 1/3.

Królestwo Polskie było złączone z Rosją, łącznikiem był car, postanowiono nadać konstytucję, komisja do tego stworzona składała się z Polaków, ale bardzo konserwatywnych, takich co przyjmowali stan bieżący w Polsce, szczególną rolę odegrał Adam Jercy Czartoryski (książe).

Konstytucja:

a) na czele król , w razie jego nieobecności władzę w kraju sprawuje namiestnik państwa pochodzący z nominacji carskiej, A.J.Czartoryski chciał nim zostać - był zaprzyjaźniony z carem,

b) dwuizbowy parlament - sejm i senat - uprawnienia ich były równe, parlament jednak nie miał własnej inicjatywy ustawodawczej, odgrywał raczej rolę marionetki, zebrał się zaledwie 4 razy, był niepotrzebny,

c) rada administracyjna - 5 ministrów i innych członków mianował car, organ konserwatywny i wykonawczy, na czele rady administracyjnej stał namiestnik, który miał decydujący głos - rada administracyjna odgrywała w Królestwie Polskim rolę rządu,

d) rada stanu - organ, który przetrwał od Księstwa Warszawskiego, opracowywał projekty ustaw i dokumentów państwowych, urzędnicy byli mianowani przez cara,

Pierwszym namiestnikiem został gen. Józef Zajączek - nie odegrał żadnej roli jako namiestnik, był posłuszny carowi, funkcjonował do 1826 (zmarł).

Konstytucja nie była przestrzegana w tych czasach i zniesiono namiestnika państwa, przekazano tą funkcję radzie administracyjnej - stała się rządem w 1826.

Ta konstytucja była bardzo liberalna, dawała społeczeństwu wiele praw:

a) gwarantowała język polski,

b) swobody polityczne i religijne,

c) swoboda prasy i zrzeszania się,

d) król polski będzie posiadał swoją armię - 30.000 żołnierzy

Konstytucja ta była wzorowana na konstytucji Księstwa Warszawskiego, nawiązywała do Konstytucji 3 maja. Twórca konstytucji nie dążył do odebrania praw nabytych, praw szlachty i arystokracji.

W 1815 wszystkie organy zostały powołane do życia.

Podobne prace

Do góry