Ocena brak

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR ROSYJSKI

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

System represji wobec ludności polskiej w czasie powstania styczniowego uległ pewnym przeobrażeniom po jego upadku. Wcześniej Aleksander II powołał w Petersburgu tajny Komitet dla Spraw Król. Polskiego. Jego zadaniem było przygotowanie planów zmierzających do likwidacji odrębności Polski i uniemożliwienia na przyszłość ponownego zrywu niepodległościowego. Plany przewidywały likwidację autonomii i wykorzystanie antagonizmu między wsią a dworem, który został uznany za głównego nosiciela ideologii niepodległościowej. W rzeczywistości carat zlikwidował tylko autonomię Królestwa. Zmieniono nazwę Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański, w 1866r. na miejsce Sekretariatu Stanu dla Królestwa powołano Własną Jego Cesarskiej Mości Kancelarię dla Spraw Królestwa, po roku zlikwidowano Radę Stanu i Radę Administracyjną Królestwa Polskiego. Na miejsce Komisji Wyznań i Oświecenia wprowadzono Warszawski Okręg Naukowy, podległy Petersburgowi. Te wszystkie zmiany miały podkreślić całkowite włączenie ziem polskich do państwa rosyjskiego.

Na terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy zakazano posługiwania się językiem polskim, wprowadzono konfiskatę majątków i zakaz nabywania majątków ziemskich przez Polaków.

Do pracy w administracji rosyjskiej kierowano ludzi gotowych do wypełniania wszystkich zarządzeń antypolskich. Polityka rusyfikacyjna wymierzona była ostro przeciwko Polakom wyznania greckokatolickiego, tzw. unitom. W 1875r zniesiono biskupstwo greckokatolickie w Chełmie, a ludność unicką uznano za prawosławną. Wobec podlaskich unitów stosowano przemoc wojskową.

W szkołach średnich wprowadzono obowiązek nauczania języka rosyjskiego i nauczania w tym języku innych przedmiotów. Od 1872r polski stał się nadobowiązkowym przedmiotem, przy równoczesnej rusyfikacji treści nauczania. W 1885r obowiązek nauczania wszystkich przedmiotów w języku rosyjskim przeciągnięto do szkół ludowych, z wyjątkiem nauki j. polskiego i religii. Rolę wychowawczą szkół kaleczył rosyjski system policyjny oparty na donosicielstwie. We wprowadzaniu go w życie wyróżnił się kurator warszawski, Aleksander Apuchtin. Okres jego działalności w Królestwie został nazwany "nocą apuchtinowską". W 1869r zlikwidowano SG w Warszawie, stanowiącej główne -oparcie dla rozwoju polskiej nauki i kultury. Na jej miejsce utworzono uniwersytet rosyjski. Uniemożliwiano tworzenie polskich towarzystw oświatowych i kulturalnych.

Podobne prace

Do góry