Ocena brak

Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft)

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczany jest na pokrycie zobowiązań wymagalnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwia on przedsiębiorstwu zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego w tym rachunku. Do uzyskania tego rodzaju kredytu niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego od określonego przez każdy bank czasu.

Najczęściej kredytobiorca powinien być klientem banku przynajmniej od 3 miesięcy. Bank ustala kwotę kredytu w rachunku bieżącym kierując się zdolnością kredytową i sytuacją ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Z reguły okres kredytowania wynosi maksimum 12 miesięcy, ale jeśli bank oceni przedsiębiorcę jako wiarygodnego klienta, możliwe będzie przyznanie takiego kredytu w następnych latach. Kredyt w rachunku bieżącym zwiększa saldo debetowe rachunku bieżącego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może zatem dokonywać płatności w ciężar rachunku na kwotę większą niż aktualny stan wolnych środków na rachunku.

Kwota ta nie może jednak przekraczać sumy wolnych środków i limitu określonego w umowie. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym ustalana jest indywidualnie. Bank bierze przy tym pod uwagę potrzeby oraz wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy, a także jego zdolność kredytową. Kredyt ten ma charakter odnawialny, co oznacza, iż wszelkie wpływy na rachunek pomniejszają wysokość zadłużenia. Odsetki naliczane są na bieżąco jedynie od wielkości faktycznego zadłużenia i co miesiąc pobierane z rachunku.

Spłata należnych odsetek może być zatem wliczona w ciężar limitu kredytowego. Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która ustalana jest najczęściej na podstawie WIBOR (jeśli kredyt udzielony jest w złotówkach) oraz marży banku. Prowizje bankowe w Polsce wahają się zazwyczaj od 0 do 5 proc. kwoty kredytu. W niektórych bankach dodatkowo pobierana jest tzw. prowizja kwartalna za administrowanie kredytem w rachunku bieżącym. Bardzo często banki żądają od przedsiębiorcy tzw. deklaracji negatywnej, w której kredytobiorca zapewnia, że nie będzie korzystał z kredytów w innych bankach, co stanowi swego rodzaju zabezpieczenie dla banku.

Istotną zaletą korzystania z tej formy kredytu jest możliwość zadłużania się do ustalonego w umowie limitu przez określony w umowie okres. Ważne jest także, że środki z tego kredytu mogą być wykorzystane na dowolny cel. Charakterystyczny dla kredytu w rachunku bieżącym jest szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności każdorazowego składania dyspozycji uruchomienia kredytu.

Środki uzyskane z takiego kredytu mogą zapewnić utrzymanie bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym swobodnym prowadzeniu rozliczeń z partnerami handlowymi, szczególnie w sytuacji, gdy istnieją rozbieżności pomiędzy terminami wpływów i wydatków. W okresie obowiązywania umowy można bowiem składać dyspozycje płatnicze w ciężar rachunku bieżącego na kwotę większą niż aktualny stan środków na rachunku. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym dla przedsiębiorstw jest jednak zdecydowanie wyższe niż przeciętne oprocentowanie zwykłych kredytów gospodarczych udzielonych na taki sam okres.

Podobne prace

Do góry