Ocena brak

KREDYT REDYSKONTOWY

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

NBP może przyjmować od banków weksle do dyskonta i redyskonta udzielając w ten sposób bankom kredytu redyskontowego.

Zarząd NBP określa rodzaje weksli przyjmowanych przez NBP do dyskonta i redyskonta oraz uchwala zasady i tryb ich dyskonta i redyskonta.

Nie jest on umową kredytu w znaczeniu prawnym, dlatego nie jest wymagane posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, przewidzianej w prawie bankowym.

Bank centralny może też udzielać kredytu BFG. Na uzgodnionych z zarządem tego funduszu warunkach. Środki z tego kredytu stanowią jedno ze źródeł finansowania działalności BFG.

NBP może:

  • emitować i sprzedawać papiery wartościowe

  • sprzedawać i kupować skarbowe papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku.

  • Organizować obrót papierami wartościowymi których jest emitentem oraz skarbowymi papierami wartościowymi.

W razie zagrożenia realizacji polityki pieniężnej RPP może w drodze uchwały wprowadzić:

  • ograniczenie wielkości środków pieniężnych oddawanych przez banki do dyspozycji kredytobiorców i pożyczkobiorców

  • obowiązek utrzymywania nieoprocentowanego depozytu w NBP od zagranicznych środków wykorzystywanych przez banki i krajowych przedsiębiorców.

Podobne prace

Do góry