Ocena brak

Kredyt dyskontowy

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Kredyt dyskontowy polega na udzieleniu kredytu posiadaczowi weksla poprzez jego zdyskontowanie. Kwotą kredytu jest tzw. suma wekslowa. Przedsiębiorstwo otrzymuje kwotę kredytu będącą równowartością sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto, czyli obliczone wcześniej oprocentowanie kredytu wraz z prowizją. Termin, na jaki udzielany jest kredyt dyskontowy, uzależniony jest od terminu wykupu weksla. Kredyt ten ma zazwyczaj charakter  krótkoterminowy.

Jedynie przedsiębiorstwo będące posiadaczem weksla ma możliwość złożenia weksla w ramach kredytu dyskontowego. Banki mogą udzielić kredytu dyskontowego w formie jednorazowej transakcji - gdy kredytobiorca chce zdyskontować jednorazowo jeden lub więcej weksli, lub w formie cyklicznych transakcji. Udzielony kredyt dyskontowy ma wówczas formę linii dyskontowej. Przedsiębiorcy przyznawany jest zatem limit, do wysokości którego bank dyskontuje weksle. Limit taki może mieć zarówno charakter odnawialny i wówczas każdy wykup weksla przez przedsiębiorstwo powoduje odnowienie limitu, jak i charakter nieodnawialny - wykup weksla przez dłużnika nie powoduje odnowienia limitu.

Warunki linii kredytowej związane są z oceną bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej wnioskodawcy, przy czym okres ważności uprawnienia do korzystania z linii (rozumiany jako możliwość dyskontowania weksli) nie może przekroczyć 12 miesięcy. Do dyskonta w ramach linii kredytowej przyjmowane są weksle spełniające ogólne warunki dyskonta ustalone przez bank. Są to w zasadzie wyłącznie te weksle, których termin płatności (liczony od daty złożenia do dyskonta) nie jest krótszy niż 7 dni - w przypadku weksli wystawionych w złotówkach, i 30 dni - w przypadku weksli w walucie obcej, a jednocześnie nie jest dłuższy niż 90 dni.

Dyskonto weksla w ramach otworzonej linii kredytowej następuje na wniosek podawcy, którym może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W zamian za otrzymany poprzez indos weksel bank wypłaca podawcy sumę wekslową pomniejszoną o dyskonto za okres pozostający do wykupu weksla. Suma ta zmniejsza kwotę środków dostępnych w ramach przyznanej linii. W momencie spłaty weksla zdyskontowanego w ramach odnawialnej linii kredytowej pozostająca do wykorzystania kwota limitu ulega odnowieniu o sumę wekslową spłaconego weksla.

Dzięki kredytowi dyskontowemu przedsiębiorstwo ma możliwość bardzo szybkiego pozyskania środków przed terminem wykupu weksla oraz wykorzystania ich na finansowanie bieżącej działalności. Przesyłanie weksli do domicyliatu do wykupu przez dłużnika przejmuje na siebie bank. Kredyt dyskontowy przeznaczony jest głównie dla firm i przedsiębiorstw, a sprzedawcą weksli i kredytobiorcą bywają najczęściej dostawcy towarów i usług. Sprzedaż weksli jest w tym przypadku pozyskaniem od banku jeszcze nie wymaganych należności przy akceptacji pewnego dyskonta tychże weksli.

Taki rodzaj kredytu stosowany jest zazwyczaj przez te przedsiębiorstwa, które w ramach rozliczeń ze swoimi kontrahentami otrzymują zapłatę w formie weksli, a jednocześnie chciałyby poprawić płynność bieżącą poprzez możliwość ich zdyskontowania w banku. Kredyt akceptacyjny Kredyt akceptacyjny jest umową, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania do kwoty kredytu ciągnionych na niego weksli przez przedsiębiorcę.

Podstawą uzyskania akceptu bankowego weksla trasowanego na bank i ewentualnego korzystania z kredytu akceptacyjnego jest umowa, w której klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmuje zlecenie, jednocześnie zobowiązując się do udzielenia kredytu akceptacyjnego w przypadku niedostarczenia przez klienta środków na wykup weksla. Kredyt taki ma zastosowanie wówczas, gdy dostawca nie dysponuje dostatecznymi informacjami na temat zdolności płatniczych odbiorcy. Kredyt akceptacyjny ma charakter krótkoterminowy i przeznaczony jest na finansowanie zobowiązań kredytobiorcy akceptowanymi przez bank wekslami.

Zaletą tego typu kredytu są niskie koszty finansowania. Umożliwia on wystawcy weksla poprawę płynności finansowej i wiarygodności oraz uzyskiwanie dochodów z depozytem stanowiących zabezpieczenie kredytu akceptacyjnego przy jednoczesnym terminowym regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów.

Z kolei beneficjent dzięki kredytowi akceptacyjnemu ma możliwość regulowania własnych zobowiązań, a akcept jednego banku ułatwia uzyskanie kredytu dyskontowego w innym banku. Weksel umożliwia szybsze otrzymanie należności, gdyż można go zdyskontować przed terminem płatności. Ułatwia to rozliczenia pomiędzy kolejnymi posiadaczami weksla.

Maksymalny okres kredytowania wynosi na ogół do jednego roku. W terminie wykupu weksla bank pobiera należności z rachunku kredytobiorcy. W przypadku braku środków wykup weksla, w zależności od rodzaju zawartej umowy, bank może pobrać środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie lub uruchomić kredyt krótkoterminowy.

Podobne prace

Do góry