Ocena brak

KRAJOWY URZĄD PRACY

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Aparat wykonawczy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy – centralnego organu administracji rządowej i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, zaopiniowany przez Naczelną Radę Zatrudnienia.

Prezes Krajowego Urzędu Pracy przy pomocy Krajowego Urzędu Pracy wykonuje zadania:

 • realizuje politykę państwa w zakresie rynku pracy,

 • inicjuje i stosuje instrumenty polityki rynku pracy poprzez zawieranie z organami zatrudnienia kontraktów na realizację zadań określonych w ustawie,

 • realizuje zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

 • współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego,

 • zapewnia jednolitość stosowania prawa poprzez:

  • udzielanie wyjaśnień dotyczących przepisów ustawy,

  • opracowuje wzory dokumentów i druków,

  • prowadzi szkolenia kadr realizujące zadania objęte ustawą,

  • nadzoruje system informatyczny w organach zatrudnienia.

 

Podobne prace

Do góry