Ocena brak

Krajowy rejestr sądowniczy składa się

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”.

2. Rejestr składa się z:

  1. rejestru przedsiębiorców,

  2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  3. rejestru dłużników niewypłacalnych.

1. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej „sądami rejestrowymi”.

2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:

  1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

  2. urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą, umożliwiających rejestrację osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek jawnych,

  3. dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

Dotyczy rejestru przedsiębiorców na ter.polski. wakacjo-legis czas wejścia. mapa dział.gosp. w rej. han. dane: nazwa, siedziba, organy repre. dane o kapitale. spraw. fin., forma prawna przeds... każdy rejestr jest jawny.Ustawa z 27.12.1919 r. o krajowym Rejestrze Sądowniczym poz. 769 Do dnia 1.01.2001 rejestracja działalności gosp. Prowadzona była przez właściwy organ organizacyjny ( wójt, burmistrz) oraz sądy rejestrowe działające przy sądach gosp. Z dniem 1.01.2001 rozpoczął funkcjonowanie krajowy rejestr sądowniczy , który ma być dostępny i jawny dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

KRS składa się z:

  1. Rejestru przedsiębiorców

  2. Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społeczno zawodowych, fundacji publicznych, zakładów opieki zdrowotnej

  3. Rejestru dłużników niewypłacalnych.

Wpis do KRS jest obowiązkowy dla każdego podmiotu gospodarczego, wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami.

Podobne prace

Do góry