Ocena brak

Krajowa Rada Sądownictwa - skład i kompetencje

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W jej skład wchodzą:

a) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Minister Sprawiedliwości przez okres pełnienia swych funkcji.

b) osoba powołana przez prezydenta bez oznaczenia kadencji

c) 4 posłów wybranych przez Sejm i 2 senatorów przez Senat na okres kadencji tych organów

d) 2 sędziów Sądu Najwyższego wybranych przez Zgromadzenie Ogólne tego sądu

e) 2 przedst. sądów administracyjnych

f) 2 sędziów sądu apelacyjnego

g) 8 sędziów wybranych przez zebranie zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów

h) 1 sędzia wybrany przez Zgromadzenie Sędziów Wojskowych.

Kompetencje Rady:

podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstyt. o zbadanie zgodności z konstytucją aktów normatywnych dotyczące sądów, rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu administracyjnego, przedstawia prezydentowi wnioski o powołanie sędziów w sądzie najwyższym Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych administracyjnych i wojskowych, rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowiska sędziowskie, wyraża opinie w sprawie powołania i odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu powszechnego i wojskowego, opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów programy szkolenia aplikantów sądowych, zakres i sposób prowadzenia egzaminów sędziowskich i ustalania ich wyników, akty prawne w sprawie wynagrodzeń sędziowskich.

Podobne prace

Do góry