Ocena brak

Krajowa rada Radiofonii i Telewizji

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Według art.213 ust.1 Konstytucji KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Członków (9) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołuje Sejm (4), Senat (2) i Prezydent (3) spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu. Członek Krajowej Rady nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji. Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, co dwa lata kończy się kadencja jednej trzeciej członków Rady.

Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają członkowie Rady ze swego grona. Zasady, tryb działania oraz organizację KRRiT oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa. Do zadań tej Rady należy m.in. projektowanie w porozumieniu z Prezesem RM kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców, wydawanie koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów, sprawowanie kontroli działalności nadawców i określanie opłat abonamentowych oraz opłat za udzielanie koncesji i wpis do rejestru rozprowadzanych programów.

Rada ma kompetencje prawodawcze; na podstawie ustaw i w celu ich wykonania wydaje rozporządzenia. Przewodniczący wydaje decyzje. KRRiT przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP sprawozdanie ze swej działalności oraz informuje o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

Podobne prace

Do góry