Ocena brak

Kraje rozwijające się

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012

Charakterystyka


Kraje rozwijające się - termin polityczno-ideologiczny określający państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, "biedne Południe".


Geneza terminu

Termin "kraje rozwijające się" wywodzi się z pojęcia "krajów słabo rozwiniętych", które pojawiło się niemal równolegle do bliskiego mu w znaczeniu, powstałego w latach 60 XX wieku w okresie dekolonizacji państw afrykańskich pojęcia krajów "Trzeciego Świata". Mianem "Pierwszego Świata" określano kraje kapitalistyczne, "Drugiego Świata" kraje socjalistyczne. W tym kontekście rozpowszechniło się pojęcię "Trzeciego Świata" jako grupy krajów, która nie miesza się w konflikty pomiędzy "Pierwszym" i "Drugim Światem". Geneza terminu krajów Trzeciego Świata stosowanego wymiennie z pojęciem "krajów słabo rozwiniętych" jest jednak inna. Wprowadził go A.Sauvy, który w 1952 opisał ambicje krajów eksploatowanych i pogardzanych, które również chcą być kimś i są jak trzeci stan (nawiązanie do terminów w przedrewolucyjnej Francji). Termin "kraje słabo rozwinięte" był jednak niepoprawny politycznie. Z tego powodu zastąpiono go terminem "kraje rozwijające się", nieprawdziwym, ale poprawnym politycznie. Kraje te bowiem rozwijały się bowiem znacznie wolniej od krajów najbogatszych. W latach 70 XX wieku "kraje rozwijające się" objęto wspólna nazwą krajów "Trzeciego Świata" (do krajów Afryki dodano także kraje Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii).


Cechy charakterystyczne

  • niski poziom rozwoju czynników produkcji (kapitału, kwalifikowanej siły roboczej, majątku trwałego a zwłaszcza infrastruktury) oraz ich niedobór,
  • niski poziom życia ludności,
  • słabo wykształcony rynek wewnętrzny,
  • słabe powiązania z gospodarką światową,
  • dominacja pierwotnego rolnictwa w strukturze działów gospodarki (zatrudniające nawet 70% i więcej ludności zawodowo czynnej),
  • przemysł wytwarzający dobra niemal wyłącznie na rynek krajowy (głównie dobra szybko zbywalne - artykuły spożywcze, odzież itp.) lub przemysł wydobywczy i metalurgiczny,
  • znaczące zadłużenie zagraniczne.
Gospodarka krajów rozwijających się jest monokulturowa, przeważnie posiada surowcowo-rolniczy charakter, opiera się na produkcji i eksporcie jednego lub co najwyżej kilku produktów. W ten sposób dochodzi do uzależnienia się rozwoju od popytu na dany towar. Większośc nakładów inwestycyjnych jest bowiem kierowana na rozwój wybranej jednej gałęzi lub sektora.


Przykłady krajów

Do grupy krajów rozwijających się zalicza się większość krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii oraz Maltę i Turcję.Bibliografia

Podobne prace

Do góry