Ocena brak

Kraje Beneluksu - BELGIA

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

Belgia, Belgique, België, Królestwo Belgii, Royaume de Belgique, Konin-krijk België, kraj w Europie Zachodniej, nad Morzem Północnym. Sąsiadu-je z Holandią, Niemcami, Luksemburgiem i Francją. Powierzchnia 30 513 km2.

Stolicą jest Bruksela (990 tys. mieszkańców, 1991).

Inne większe miasta to Antwerpia (490 tys., 1991), Gandawa (250 tys., 1991), Charleroi (236 tys., 1991), Ličge (202 tys., 1991), Brugia (119 tys., 1991).

Administracyjnie podzielona na 9 prowincji.

Językami urzędowymi są niderlandzki, francuski, niemiecki.

Walutą narodową frank belgijski równy 100 centimom.

Ludność

9,99 mln mieszkańców (1991). 57,7% ludności stanowią Flamandowie, 31,8% Walonowie. 75% mieszkańców to katolicy, 12% wolnomyśliciele, 1,5% muzłmanie, 1% protestanci.

Warunki naturalne

Większość powierzchni kraju nizinna, jedynie na wschodzie i południu znajdują się tereny górzyste (Ardeny). Klimat umiarkowany, morski. Główne rzeki: Moza, Skalda, Leie i Sambra.

Historia

Od XII w. terytoria dzisiejszej Belgii wchodziły w skład niemieckiego księ-stwa Brabancji. W 1430 przeszły pod panowanie Burgundii, a następnie Habsburgów. W 1789 wybuchło powstanie antyaustriackie, w wyniku którego zostały utworzone Zjednoczone Stany Belgijskie. W latach 1795-1814 cały obszar Niderlandów przeszedł pod panowanie Francuzów.

W 1815, po Kongresie Wiedeńskim, utworzono Królestwo Zjednoczonych Niderlandów obejmujące teren dzisiejszej Belgii i Holandii. W wyniku rewolucji belgijskiej (1830), uzyskała niepodległość. Podczas I i II wojny światowej okupowana przez Niemcy.

Od 1945 członek ONZ. Od 1958 gospodarczo powiązana z Holandią i Luk-semburgiem (Beneluks). Od 1949 w NATO. Od 1957 w EWG.

Ustrój polityczny

Monarchia parlamentarna, głową państwa jest król Baudouin I. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament - Izba Deputowanych (212 członków). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele.

Gospodarka

Belgia należy do najzamożniejszych krajów Europy. Posiada wszechstron-nie rozwinięty i nowoczesny przemysł przetwórczy. Szczególnie wysoki po-ziom osiągnął sektor elektrotechniczny i maszynowy. Duże znaczenie dla ekonomiki kraju ma przemysł chemiczny, stoczniowy i włókienniczy. Kraj ten jest ponadto liczącym się producentem materiałów budowlanych.

Dochód narodowy wynosi 20 880 USD na 1 mieszkańca (1992).

Niemałe znaczenie ma przemysł wydobywczy. W kraju eksploatuje się złoża węgla kamiennego i rud metali kolorowych, szczególnie cyny. Antwerpia jest znanym ośrodkiem obróbki diamentów.

Również rolnictwo osiągnęło najwyższy, światowy poziom. Produkcja rolna posiada wyraźny profil hodowlany i nastawiona jest przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb wewnętrznych kraju.

Głównymi partnerami handlowymi Belgii są Niemcy, Francja i Holandia. Eksportuje środki transportu, metale i wyroby metalowe oraz maszyny, łącznie ze sprzętem elektrycznym, a importuje głównie surowce i paliwa.

Podobne prace

Do góry