Ocena brak

Krąg podmiotów mogących występować do TK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Z inicjatywą kontroli konstytucyjności mogą do TK występować:

  • sądy – mogą przedstawić TK pytanie prawne; jest to uprawnienie każdego sądu i może być realizowane na każdym etapie postępowania sądowego (inicjatywa w konkretnej sprawie),

  • legitymacja ogólna (prawo do zakwestionowania każdego aktu lub normy, niezależnie od tego, na ile treść tego aktu dotyczy zakresu działania wnioskodawcy) przysługuje: Prezydentowi RP, marszałkom Sejmu i Senatu, premierowi, Pierwszemu Prezesowi SN, prezesowi NSA, Prokuratorowi Generalnemu, prezesowi NIK i RPO, a także grupom 50 posłów bądź 30 senatorów,

  • legitymacja szczególna (prawo kwestionowania takich aktów, które dotyczą spraw objętych zakresem działania wnioskodawcy) przysługuje: KRS w zakresie spraw dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów, organom stanowiącym samorządu terytorialnego, ogólnokrajowym organom związków zawodowych oraz ogólnokrajowym władzom organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, kościołom i innym związkom wyznaniowym,

  • każdy podmiot praw i wolności konstytucyjnych, w ramach skargi konstytucyjnej.

Podobne prace

Do góry