Ocena brak

Koszty uzyskania przychodów

Autor /majka Dodano /28.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie ppt Koszty uzyskania przychodów

Transkrypt

Koszty uzyskania przychodów

 

 

Osoby fizyczne
Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów
wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, są to m.in.:


odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i odpisów
amortyzacyjnychdla partnera prywatnego, który nieodpłatnie przeniesie na rzecz podmiotu
publicznego albo innego podmiotu własności środków trwałych w terminie
określonym w tej umowie Kosztem Uzyskania Przychodu jest wartość początkowa
tych środków pomniejszona o odpisy amortyzacyjnew przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo nabytych rzeczy, praw
lub świadczeń Kosztem Uzyskania Przychodu z ich odpłatnego zbycia jest przychód
pomniejszony o odpisy amortyzacyjne i inne.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU OBOWIĄZUJĄCE W 2006r.
(art.22 ust. 2 ustawy)

Koszty (jeden zakład)

Miesięcznie
Rocznie

102 zł 25 gr
1227 zł

Koszty (kilka zakładów)

Nie może przekroczyć rocznie

1840 zł 77 gr

Dojeżdżający (jeden zakład)

Miesięcznie
Rocznie

127 zł 82 gr
1533 zł 84 gr

Dojeżdżający (kilka zakładów)

Nie może przekroczyć rocznie

2300 zł 94 gr

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięcznie
Rocznie

44 zł 17 gr
530 zł 08 gr

Objaśnienie
Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu
pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego, lub komunikacji
miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie
poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Osoby prawne
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu
osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w
art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, są to m.in.:


ubezpieczyciele: rezerwy techniczno – ubezpieczeniowepowszechne towarzystwa ubezpieczeniowe: wydatki na pokrycie
działalności otwartego funduszu emerytalnegobanki: rezerwa na ryzyko ogólneponiesione koszty zakończonych prac rozwojowych i inne

Co nie jest KUP?


odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego większe niż 20 tys. EUROwydatki na nabycie gruntówopłaty na ubezpieczenie społecznegrzywny i kary pieniężnedarowizny i różnego rodzaju ofiary (datki na RM również :P)koszty reprezentacji i reklamy przekraczające 0,25% przychodu, chyba że
reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazunadmierne wartości diet z tytułu podróży służbowej (co najmniej 21zł :])

AMORTYZACJA... jest KUP :)


są to odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i
prawnychprzedmiotem amortyzacji są m.in.: stanowiące własność lub
współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie
kompletne, zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle,
budynki oraz lokale będące odrębną własnościąmaszyny, urządzenia i środki transportu, taboru transportu kolejowego w
budowie i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym
niż jeden roklicencje, patenty, oprogramowanie komputerów, wartość firmy, autorskie
prawa majątkowe

Przykład 1


Spółka z o.o. "Bobas", opracowując strategię działania na rok 2003, w grudniu 2002
roku zleciła firmie konsultingowej badanie rynku i jego analizę w zakresie
zapotrzebowania na pieluszki tetrowe dla niemowląt (podobnego rodzaju badania
Spółka "Bobas" robi rokrocznie). Jednocześnie już w grudniu zapłaciła za tę usługę
kwotę 8.000 złotych.
Poniesiony wydatek spełnia podstawowy cel - poniesiony został niewątpliwie w celu uzyskania przychodów.
Jednocześnie tego typu wydatki nie zostały wymienione w art. 16 ust 1 ustawy. Problem może się pojawić
jedynie w zakresie przyporządkowania powyższego wydatku do odpowiedniego roku podatkowego. Zgodnie z
generalną zasadą potrącalności kosztów tylko w tym roku podatkowym, w którym powstaje w jego wyniku
przychód, kwota 8.000 złotych - mimo tego, że została wydatkowana w grudniu 2002 roku - powinna obciążyć
koszty podatkowe 2003 roku.
Powyższe wynika bezpośrednio z treści art. 15 ust. 4 ustawy, który zezwala na zaliczenie do kosztów
uzyskania przychodów w danym roku podatkowym:
• koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów danego
roku podatkowego,
• określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie
poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego. W sytuacji, gdyby ich
zarachowanie nie było możliwe są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Przykład 2


13 grudnia 2003 roku Spółka z o.o. otrzymała fakturę na kwotę 650$ za urządzenie
elektroniczne, które jest wykorzystywane do cięcia kartonów. Należność została
uregulowana 20 grudnia. Spółka korzysta z usług banku "PKO".Średni kurs 1$ ogłoszony przez NBP, obowiązujący w dniu 13 grudnia - 4,00.Kurs sprzedaży USD ustalony przez PKO w dniu 20 grudnia - 4,10.W dniu 13 grudnia Spółka zarachowała w koszty podatkowe kwotę: 650 x 4,00 = 2.600
złotych, zaś w dniu 20 grudnia dodatkowo koszty obciążyła wartością dodatnich
różnic kursowych, tj. kwotą 65,00 złotych {650 x (4,10 - 4,00)}.

Jeżeli koszty poniesione zostały w walutach obcych to wtedy przelicza się je na złote według kursów średnich
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach
obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio
podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty,
ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

INFO
Autor:

Bartosz Kawała
barciol@gmail.com

Źródła:
- Internet
- Rzeczpospolita 01.07.04 Nr 152

Podobne prace

Do góry