Ocena brak

KOSZTY STAŁE

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Wszystkie składniki kosztów powstające w związku z prowadzoną działalnością operacyjną, wyodrębniane ze względu na ich reakcję na zmiany wielkości produkcji (lub też innego kryterium wyrażającego skalę działalności jednostki gospodarczej), które nie są zależne od tych zmian. Według kryterium skali działania k.s. można podzielić na koszty bezwzględnie stałe oraz koszty względnie stałe (częściowo stałe, skokowo rosnące).

Koszty bezwzględnie stałe (koszty niezmienne) to te, które niezależnie od zmian skali działalności (np. wolumenu produkcji) pozostają w pewnych granicach na niezmienionym poziomie lub też reagują na zmiany skali działania. Można do nich zaliczyć m.in. comiesięczne wynagrodzenie personelu kierowniczego wypłacane na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, czynsze dzierżawne, amortyzację środków trwałych ustalaną w zależności od czasu zużywania się posiadanego majątku.

W pewnym okresie niektóre k.s. utrzymują się na jednym poziomie, jednak tylko do określonej skali działania. W chwili osiągnięcia pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych lub całkowitego zagospodarowania dzierżawionej powierzchni magazynowej powstaje konieczność nabycia nowej maszyny lub wynajęcia dodatkowej powierzchni magazynowej, co powoduje, iż dotychczasowy poziom k.s. skokowo wzrasta i utrzymuje się na stałym poziomie aż do osiągnięcia kolejnego poziomu krytycznego.

Innym sposobem grupowania k.s. jest ich podział na k.s. użyteczne oraz nieużyteczne. K.s. użyteczne obejmują te wszystkie składniki k.s. produkcji poniesionych w danym okresie, które są rezultatem wykorzystania w tym okresie zdolności wytwórczych jednostki gospodarczej. Są to zatem wszystkie wydatki składające się na k.s., które są ponoszone w związku z wytwarzaniem w danym okresie wyrobów gotowych, produkcji niezakończonej, świadczeniu usług lub realizacją działań. Koszty stałe nieużyteczne to wspólna kategoria obejmująca te wszystkie składniki k.s. produkcji danego okresu ponoszonych w związku z posiadaniem i utrzymaniem w gotowości tej części zdolności wytwórczych jednostki, która nie jest w tym okresie wykorzystana. Są to więc wszystkie składniki k.s., które chociaż są ponoszone, nie prowadzą do wytworzenia w danym okresie wyrobów gotowych, produkcji niezakończonej, usług ani też do realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

K.s. mogą też być grupowane według innych kryteriów, np. według miejsc ich powstawania lub centrów odpowiedzialności, według funkcji, typów lub odmian działalności itp. K.s. mogą być też zaliczane do kosztów pośrednich.  

Podobne prace

Do góry