Ocena brak

KOSZTY NIEDECYZYJNE

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Koszty dla wyceny zasobów i pomiaru wyniku finansowego firmy, koszty dla celów kontroli, obejmują kategorie kosztów wyodrębnione ze względu na ich znaczenie informacyjne dla innych niż podejmowanie decyzji celów, związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. K.n. można podzielić na dwie podstawowe grupy: koszty dla wyceny zasobów i pomiaru wyniku finansowego przedsiębiorstwa oraz koszty dla celów kontroli.

Przy definiowaniu pojęcia kosztów dla wyceny zasobów i pomiaru wyniku finansowego przedsiębiorstwa przyjmuje się założenie, że istnieje jeden prawdziwy, rzeczywisty koszt, poniesiony uprzednio na pozyskanie zasobów, i tylko on stanowi podstawę wartości zasobów zużytych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, a zatem do oszacowania rzeczywiście uzyskanego wyniku finansowego. Zgodnie z powyższym założeniem koszty dla wyceny zasobów i pomiaru wyniku finansowego przedsiębiorstwa mogą stanowić przedmiot zarówno rachunkowości finansowej, dostarczającej informacji do określenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jak też rachunkowości zarządczej, dostarczającej informacji do zarządzania przedsiębiorstwem.

Z kolei koszty dla celów kontroli opierają się na założeniu, że każdy koszt jest kontrolowany z punktu widzenia danego centrum odpowiedzialności. Koszty te stanowią przedmiot procesu budżetowania i kontroli budżetowej.  

K.n. mogą być klasyfikowane według kryterium czasu na: koszty kapitalizowane w postaci zasobów (aktywów) oraz koszty wyrażone w postaci strumieni (wydatków); te ostatnie są z kolei dzielone na dwie kategorie: koszty in tempora (bieżące) i koszty ex post (historyczne). Inne sposoby grupowania k.n. mogą być dokonywane według: kryterium rodzajowego - na koszty według rodzajów działalności, według stopnia złożoności - na koszty proste i koszty złożone, według miejsc powstawania kosztów, według związku kosztów z przedmiotami kalkulacji (koszty w układzie kalkulacyjnym), na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, koszty indywidualne i koszty złożone, według charakteru kontroli kosztu w ramach centrum odpowiedzialności - na koszty kontrolowane i koszty niekontrolowane.

Analogicznie do przypadku kosztów decyzyjnych można k.n. charakteryzować dodatkowo poprzez takie atrybuty, jak: częstotliwość i zakres dostosowany do przepisów prawa bilansowego oraz potrzeb informacyjnych użytkowników, aktualność wynikająca ze stanu źródeł informacji księgowych (księgi rachunkowe, dokumenty księgowe) oraz pozaksięgowych (opracowania analityczne, prognozy, budżety), kompletność, wyrażająca się dostarczaniem użytkownikowi pełnej wiedzy na określony, interesujący go temat, oraz dokładność, polegająca na odzwierciedlaniu stanu lub sytuacji zgodnie z istniejącą rzeczywistością.  

Podobne prace

Do góry