Ocena brak

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

Protestantyzm wstrząsnął całym kościołem, zmuszając go do przeprowadzenia wielu reform. Uchwalił je sobór trydencki w 1545 - 1563:

a) podniesienie moralnych i umysłowych kwalifikacji duchowieństwa,

b) biskupom nakazano stale przebywać w swoich diecezjach,

c) regularne zwoływanie synodów,

d) w celu kształcenia - seminaria duchowe,

e) Pismo Święte i tradycja - źródło wiary,

f) prawo komentowania Pisma Świętego miał tylko Kościół,

g) sformułowano definicję kapłaństwa, sakramentów, poglądy na rolę mszy świętej oraz istnienie czyśćca.

Reforma kościoła - dążenie do odnowy wnętrza Kościoła:

a) rozwinięta propaganda wyznaniowa:

- ustna - kazania,

- drukowana - literatura teologiczna,

- wizualna,

- przedstawienia teatralne, malowidła.

Inkwizycja - zwalczanie wyznawców protestanckich:

a) stosowanie przymusu,

b) ścisła współpraca organów przemocy (na usługach kościoła) z władzą świecką (przy pomocy wojska, policji),

W 1542 papież Paweł III powołał do życia trybunał inkwizycji - 6 kardynałów:

a) nadzorowali działalność sędziów - dominikanie,

b) szpiedzy, korzystali z donosów,

c) oskarżonych torturowano, aby wymusić zeznania,

d) kary - pieniężne, pokuta kościelna, wygnanie (banicja), długoletnie więzienie, śmierć,

W Hiszpanii inkwizycja podlegała królowi i stanowiła narzędzie państwa.

W 1559 papież Paweł IV spisał indeks ksiąg zakazanych:

a) dzieła heretyckie,

b) utwory humanistów - krytyka kleru, pochwała pogańskiego życia,

c) zakazano katolikom czytania i rozpowszechniania ksiąg zakazanych,

Skutki:

a)duchowni palili dzieła protestanckie,

b)wyznawców karano chłostą, więzieniem, stosem.

Jezuici

Nowy zakon - Towarzystwo Jezusowe - 1540 - Ignacy Loyola:

a) do 3 ślubów zakonnych (ubóstwo, czystość, posłuszeństwo), czwarty - posłuszeństwo wobec papieża,

b) zwalczanie zwolenników reformacji,

c) działalność misyjna - ludy świeżo odkryte w Ameryce i Azji,

d) w Europie działali na dworach królewskich i książęcych, w środowiskach magnackich i kręgach elity szlacheckiej.

e) zakładali kolegia zakonne - dyscyplina, dobra wymowa, umiejętność postępowania z ludźmi.

Podobne prace

Do góry