Ocena brak

Korzystanie z funkcji logicznych

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Korzystanie z funkcji logicznych

Transkrypt

Microsoft Excel 2000

Korzystanie z funkcji logicznych
Uniwersalnym mechanizmem pozwalającym na podejmowanie
„decyzji” w arkuszu kalkulacyjnym jest funkcja JE ELI. Szablon tej
funkcji ma postać:

 

JE ELI(warunek; wyra enie_gdy warunek_spełniony;
wyra enie_gdy_warunek_nie_spełniony).

¡

¡

Excel sprawdza prawdziwość warunku (pierwszego argumentu
funkcji) i alternatywnie wybiera jedno z pozostałych dwóch wyra eń
jako wynik działania funkcji.. Siła tego mechanizmu polega na tym,
e ka dy z trzech argumentów funkcji mo e być tekstem, liczbą lub
dowolnie skomplikowanym wyra eniem, tak e funkcyjnym, co
pozwala wyrazić zło one sytuacje.
Przykład 1.
Sprzedawca otrzymuje prowizję w wysokości 3% wartości sprzeda y
począwszy od wartości 5000 zł lub 2% sprzeda y poni ej tej wartości:

¢

Warto graniczna sprzeda y
Stawka poni ej
Stawka powy ej

¥
¥
!      ©§¨§ ¦
¢
¢ ¤£

¢

Sprzeda
Prowizja
1 000,00 zł
20,00 zł
6 000,00 zł 180,00 zł
3 800,00 zł
76,00 zł
7 200,00 zł 216,00 zł

5 000,00 zł
2%
3%

Przykład 2.
Liczba ujemna
Liczba dodatnia lub zero
Liczba dodatnia lub zero
Liczba ujemna
Liczba dodatnia lub zero

P49CIF HE 98 765&434AGF7 8ED 95C B9@A@ 98 765&432"10 )('&$%$ #"

-10
15
6
-4
0

- 133 -

Microsoft Excel 2000

Je eli chcemy potraktować zero oddzielnie, musimy skomplikować
nieco formułę. Dyskusja postępowania w zło onych przypadkach
przedstawiona jest w Zadaniu 11.
Zadanie 9.
Rozszerzyć tabelę z Zadania 6 wprowadzając dodatkową zni kę dla
stałych klientów firmy wynoszącą 5% składki podstawowej. Pod
kolumną Do zapłaty umieścić dodatkowo sumę składek zapłaconych
przez stałych klientów.
Uwaga!
Jednym z mo liwych rozwiązań jest następujące podejście:
1. Wstaw np. za liczbą zabezpieczeń dodatkową kolumnę „Stały
klient” i wpisz w niej dla niektórych klientów literę T (od
Tak)oznaczającą stałego klienta.
2. Wstaw kolumnę „Zni ka dla stałych klientów” zawierającą
funkcję JE ELI. Pamiętaj, e w warunku logicznym musisz
wpisać T w cudzysłowie jako stałą znakową!
3. Skoryguj formuły wyliczające kwotę do zapłaty.
4. Do wyliczenia, jaka część kwoty do zapłaty pochodzi od stałych
klientów przydatna będzie funkcja SUMA.JE ELI. Jej szablon
zapiszmy w uproszczeniu:
SUMA.JE ELI
(gdzie_szukamy ; czego_szukamy ; co_sumujemy).
W naszym zadaniu mo na ją zastosować następująco:
SUMA.JE ELI
(kolumna_Stały_klient ; "T" ; kolumna_Do_zapłaty).

- 134 -

Microsoft Excel 2000

Zadanie 10.
Dysponujemy 10. pomiarami pewnej wielkości. Nale y wyliczyć, ile z
nich mieści się w zakresie +/- 10% w stosunku do średniej.
Procentowa wielkość odchylenia powinna być parametrem w zadaniu.
Zastosować nazwy dla tego parametru oraz dla średniej i nie
posługiwać się adresami komórek.
Rozwiązanie.
Zastosujemy dwa sposoby rozwiązania tego zadania:
1. Pomiary umie cimy w jednej kolumnie a funkcj wyboru „dobrych”
¡

 

warto ci w kolumnie s siedniej. „Dobrym” warto ciom przypiszemy
warto 1 a pozostałym 0. Gdy zsumuje si kolumn „warto ciuj c ”
otrzymamy rozwi zanie.
 

¢ ¢

 

¡

¢

 
£
 

¡

¢

2. Warto ciom dobrym przypiszemy tekstDOBRY” a potem zliczymy te
 

 

dobre” przy pomocy funkcji LICZ.JE ELI(...).

- 135 -

Microsoft Excel 2000

Uwaga!
1. Funkcja MODUŁ.LICZBY
argumentu.

zwraca

wartość

bezwzględną

2. W polu nazwy została wpisana nazwaodchylenie” dla komórki
G2, podobnie wprowadzono nazwę „średnia” dla komórki G4.
3. Funkcję LICZ.JE ELI znajdzie czytelnik w kategorii funkcji
statystycznych.
Zadanie 11.
Wpisać odpowiednie wyra enia logiczne do tablicy oceniającej wzrost
osób. Tablica ma dwie kolumny: WZROST (cm) oraz OCENA. W
pierwszej kolumnie wpisane zostaną przykładowe wartości wzrostu.
W kolumnie OCENA automatycznie powinien ukazać się tekst
NISKI, ŚREDNI lub WYSOKI.
Warunki:


NISKI, gdy wzrost 160;A1175
;"WYSOKI";"NISKI")) , albo

- 136 -

Microsoft Excel 2000

=JE ELI(LUB(A1175);
JE ELI(A1>175;"WYSOKI";"NISKI");”ŚREDNI”).
Mamy tutaj superpozycję JE ELI(...) i ORAZ(...) albo
JE ELI(..) i LUB(...). Funkcja ORAZ() zwraca wartość
PRAWDA lub FAŁSZ, w zale ności od tego, czy koniunkcja
warunków będących argumentami funkcji jest prawdziwa,
natomiast wartość funkcji LUB(...) zale y od prawdziwości
alternatywy argumentów.
3. Do dyspozycji mamy funkcje logiczne ORAZ(...), LUB(...) i
NIE(...) oraz stałe FAŁSZ i PRAWDA. ORAZ(...) i LUB(...)
mogą akceptować wiele argumentów, a NIE(...) jest funkcją
jednoargumentową.
4. Przydatne jest uświadomienie sobie, e do takiego samego
rozwiązania zagadnienia prowadzi wiele dróg, gdy przykładowo:
JE ELI(NIE(A1

Podobne prace

Do góry