Ocena brak

Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Specyficznymi źródłami korzyści, które mogą zostać uruchomione dzięki globalizacji przedsiębiorstwa, są:

 

1) zwiększenie zysków dzięki wykorzystaniu w skali globalnej wyróżniających

kompetencji przedsiębiorstwa;

 

2) możliwości osiągnięcia korzyści z optymalnej lokalizacji działalności firmy

w skali światowej przez umiejscowienie jej tam, gdzie może być wykonywana

najefektywniej;

 

3) efekty doświadczenia, polegające na obniżaniu się kosztu jednostkowego

produkcji w miarę kumulowania się ilości wytworzonych produktów dzięki

uczeniu się i wzrostowi skali produkcji.

 

Ad 1. Wyróżniające kompetencje przedsiębiorstwa polegają na jego unikatowych zasobach lub zdolnościach, które pozwalają mu osiągnąć przewagę pod względem wydajności, jakości, innowacyjności, szybkości i trafności odczytywania lub kreowania potrzeb nabywców [7, s. 96]. Wyróżniające kompetencje pozwalają przedsiębiorstwu na składanie nabywcom ofert, którym konkurenci nie mogą sprostać; stanowią więc podstawę ich przewagi konkurencyjnej, umożliwiając obniżenie kosztów tworzenia wartości lub rozwijanie procesów tworzenia wartości w sposób prowadzący do różnicowania produktów tak, aby były

postrzegane przez nabywców jako unikatowe i mogły być oferowane po cenach

premiowych, znacznie wyższych od średnich w branży, pozwalających osiągnąć

zysk nadzwyczajny. Przedsiębiorstwa o cennych kompetencjach wyróżniających

mogą dzięki wykorzystaniu ich w skali globalnej osiągać ogromne zyski.

Przykładem może być firma McDonald's, która dzięki swym wyróżniającym

kompetencjom rozwinęła działalność w wielu krajach świata. Jej kompetencje

okazały się równie unikatowe i cenne w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji,

Niemczech, Polsce, Rosji, Brazylii, Chinach i wielu innych krajach.

 

Ad 2. Korzyści lokalizacji wynikają z tworzenia wartości w optymalnym dla

prowadzenia danej działalności miejscu, gdziekolwiek się ono znajduje, ze

względu na koszty transportu, pozyskania surowców, siły roboczej i inne

składniki, w tym także związane z istnieniem barier handlowych, różnych

systemów podatkowych itp. Podobnie jak w poprzednim przypadku, dążenie do

osiągnięcia korzyści lokalizacji może prowadzić albo do obniżenia kosztów

tworzenia wartości, albo do zróżnicowania oferty produktowej, uzyskania ceny

premiowej i zysku nadzwyczajnego, albo do obu tych efektów równocześnie.

Inaczej mówiąc, dążenie do optymalnej lokalizacji w skali świata polega na

tworzeniu globalnej sieci działań tak, aby różne ogniwa łańcucha tworzenia

wartości umiejscowić tam, gdzie wartość dodana będzie największa albo gdzie

koszty jej tworzenia będą najniższe.

 

Ad 3. Efekty doświadczenia powstają na skutek kumulowania się skutków

uczenia się i korzyści skali. Uczenie się nowej technologu powoduje, że w miarę wytwarzania coraz to dalszych jednostek produktu rośnie nasza znajomość i umiejętność stosowania danej technologii. Dzięki temu koszt jednostkowy produkcji spada. Podobnie wpływa na koszt jednostkowy produkcji (do pewnego momentu) zwiększenie skali produkcji. W tym ostatnim przypadku jest to skutek rozkładania się kosztów stałych na coraz większą liczbę wytwarzanych jednostek produktu. Efekty doświadczenia polegają na obniżaniu się kosztu jednostkowego produkcji w miarę kumulowania się jej wyników i zwiększania się skali produkcji, czyli pochodzą z niejako dwóch opisanych źródeł równocześnie, Ponieważ rynek globalny jest większy niż krajowy, przedsiębiorstwa zaopatrujące rynek globalny z danego zakładu mogą szybciej zwiększać zakumulowaną ilość produktu i skalę produkcji niż te, które koncentrują swą działalność na rynku krajowym. Dzięki temu obsługa rynku globalnego z pojedynczej lokalizacji pozwala zmaksymalizować efekt doświadczenia i uzyskać w ten sposób przewagę kosztową nad konkurentami krajowymi.

 

Warto zwrócić uwagę, że przewaga kosztowa przedsiębiorstwa globalnego nad krajowym będzie jeszcze większa, jeśli równocześnie jego lokalizacja będzie optymalna pod względem warunków kreowania wartości, tj. jeśli przedsiębiorstwo potrafi budować swą przewagę kosztową z tytułów efektu doświadczenia i efektu lokalizacji jednocześnie.

Podobne prace

Do góry