Ocena brak

Konwalidacja i konwersja w procesie karnym

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Konwalidacja to usunięcie z mocą wsteczną wady, która dotknięta jest czynność, zespół czynności lub całe dotychczasowe postępowanie. Wywołuje taki stan, jakby wady w ogóle nie było. Może być ona dokonana:

1) z mocy prawa – zmiana ustawy, zmiana sytuacji procesowej skutkiem upływu czasu lub działania innych czynników np. uchylania ubezwłasnowolnienia, w stosunku do oskarżyciela prywatnego, który wniósł akt oskarżenia również z obrazą art. 51§2

2) z inicjatywy organów procesowych i stron. Może przybierać formę powtórzenia wadliwie wykonanej czynności procesowej lub korektury uzupełniającej wadliwą czynność procesową.

Konwalidacja jest wyłączona w dwóch przypadkach

a)gdy popełniono uchybienie powodujące nieważność z mocy samego prawa, która działa ex func.

b)gdy powstał stan nieodwracalny-nie można nic zrobić, jeśli został przesłuchany duchowny w charakterze świadka, co do faktów, o których dowiedział się ze spowiedzi.

Konwersja- jest to dokonanie przemiany czynności wadliwej w inną czynność zastępczą i osiągnięcie określonego skutku za pomocą tej czynności, (np. art. 445§2 i 524 zd.III)

Podobne prace

Do góry