Ocena brak

Kontrolowana synteza jądrowa

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Obecnie wszystkie pracujące reaktory wykorzy­stują do produkcji energii zjawisko rozszczepienia jąder ciężkich atomów. Lecz istnieje inny sposób otrzymywania jeszcze większej energii, wykorzy­stywany dotąd wyłącznie w celach militarnych. Jest nim synteza jądrowa. Polega ona na łączeniu się dwóch jąder lekkich atomów w jedno jądro ato­mu cięższego oraz wolną cząstkę elementarną. Energia wydziela się wskutek różnicy mas pomię­dzy substratami i produktami reakcji. Światowe zasoby deuteru są ogromne (oceany), zaś tryt jest łatwy do wyprodukowania. Reakcja nie wytwarza też odpadów promieniotwórczych. Problem pole­ga na tym, że do jej przeprowadzenia potrzebne jest podgrzanie substratów do co najmniej 40 min stopni Celsjusza. Zapoczątkowanie reakcji deute­ru wymaga temperatury 350 min stopni Celsjusza. W tych temperaturach materia staje się plazmą. Poza tym jądra muszą znaleźć się odpowiednio bli­sko siebie, potrzebna jest więc ogromna gęstość plazmy. Co więcej, warunki te muszą trwać odpo­wiednio długo, czyli dziesiątą część sekundy.
Dotychczas warunki takie uzyskano w bombie wodorowej. W laboratoriach pracuje się nad kon­trolowaną reakcją termojądrową, stosując szereg pomysłowych technologii. Reakcja syntezy zacho­dzi, jednak wciąż wydatkuje się więcej energii dla jej przeprowadzenia, niż uzyskuje się w jej wyni­ku. Dlatego elektrownie termojądrowe pojawią się prawdopodobnie nieprędko.

Podobne prace

Do góry