Ocena brak

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Ust. Z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych, przyznała bardzo liczne i istotne kompetencje kontrolne ZUS. W/g art.66 tej ustawy ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, odrębną osobą prawną. Jednakże w zakresie prowadzenia działalności Zakładowi temu przysługują środki prawne właściwe organom adm. państwowej.

W ramach ZUS działają główny inspektor kontroli Zakładu oraz inspektorzy kontroli ZUS, Inspektorem kontroli Zakładu może być pracownik Zakładu, obywatel polski, korzystający z pełnych praw cywilnych i obywatelskich, cieszący się nie naganą opinią , nie karany za przestępstwo z winny umyślnej, posiadający wyższe wykształcenie, legitymującym się co najmniej dwuletnim stażem zatrudnienia w centrali lub terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu.

Kontrolę międzyresortową sprawują też organy adm. rządowej, wyposażone w odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie np. GUS kontroluje legalność, terminowość i rzetelność sprawozdawczości statystycznej.

Podobne prace

Do góry