Ocena brak

Kontrola stanu czystości wód

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

Celem określenia stanu czystości wód instaluje się na rzekach automatyczne stacje pomiarowe, któ­rych zadaniem jest regularne wykonywanie analizy zasadowości lub kwasowości wody, stężenia w wodzie szkodliwych związków chemicznych oraz określenia kilku innych współczynników cha­rakteryzujących jakość wody. Niestety, nie są one w stanie dać pełnego obrazu stanu wód w rzekach, gdyż nie analizują ich pod kątem występowania wszystkich możliwych rodzajów zanieczyszczeń.
W wodzie pitnej wzrasta ilość złożonych związ­ków chemicznych, oddziałujących w różny spo­sób na nasze organizmy. Niektóre zaburzają gos­podarkę hormonalną organizmu, czyli system kontrolujący między innymi nasz metabolizm oraz zachowania seksualne. Związki takie mogą pocho­dzić z wielu źródeł, wśród których trzeba wymie­nić detergenty przemysłowe, tworzywa sztuczne, pochodne pestycydów i inne. Badania nad skutka­mi ich oddziaływania na nas są w toku, lecz już dziś wiemy, że powodują między innymi spadek liczby żywych plemników i zwiększają prawdo­podobieństwo zachorowania na raka jąder u męż­czyzn. Istnieją dowody, że mają one również wpływ na płodność kobiet, a powiązanie niektó­rych pestycydów ze zwiększoną zapadalnością na raka piersi można uważać za udowodnione. Istnieje powszechna zgodność, również na szczeblach rzą­dowych, że wymagane jest zwiększenie nakładów na badanie tych problemów, zwłaszcza od kiedy pokazano, że wpływ niektórych chemikaliów na życie w sąsiedztwie zatrutych rzek jest jeszcze bar­dzo znaczący. Szkodliwe związki chemiczne są obecne nie tylko rzekach i strumieniach dostar­czających wodę pitną, a również trafiają na nasze stoły w postaci produktów spożywczych. Stwier­dzono na przykład, że lakier używany do pokry­wania puszek na warzywa zawiera substancję zwiększającą aktywność komórek nowotworowych raka piersi.

Podobne prace

Do góry