Ocena brak

Kontrola prokuratorska

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Funkcje Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości, a prokuratura jest włączona do resoru sprawiedliwości.

Zadania prokuratury:

-strzeżenie praworządności

-czuwanie nad ściganiem przestępstw

-strzeżenie praworządności w działaniach adm. pub.

Zadanie to prokuratura wykonuje przez podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym., administracyjnym, w sprawach wykroczenia oraz w innych postępowaniach, przez zaskarżenie do sądu niezgodnych decyzji adm. oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, jak i przez opiniowanie projektów aktów normatywnych.

Prokurator Generalny może występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności ustawy i umowy międzynarodowej z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.

Jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru.. W przypadku uchwal organów jednostek samorządu terytorialnego prokurator może też wystąpić z wnioskiem o ich uchylenie do sądu administracyjnego. Od 1.10.1995 /wejście w życie ustawy o NSA/ prokurator może zaskarżać również akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy adm. niezespolonej.

Udział prokuratora w postępowaniu adm, reguluje kodeks postępowania administracyjnego. Na postawie tych przepisów prokurator ma prawo zwrócenia się do organu adm. o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem, brać udział w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcia sprawy były zgodne z prawem. Prokuratorowi, który bierze udział w postępowaniu adm, służą prawa strony.

Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy KPA lub przepisy szczególnie przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchybienie lub zmianę. Prokuratorowi służy skarga do sądu adm. na rozstrzygnięcia organów adm pub. w sprawie indywidualnej, inne akty bądź czynności uzasadniające wniesienie skargi. Skargę wnosi się w terminie 6 m.-cy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięć w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie 6 m.-cy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi.

Postępowanie przed sądem adm toczy się z udziałem prokuratora, gdy wniósł on skargę albo zgłosił swój udział w postępowaniu przed sądem adm. Jednakże nieobecność prokuratora na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy przez sąd.

Podobne prace

Do góry