Ocena brak

Kontrola prokuratorska-

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

Kontrola prokuratorska-obecnie regulowana jest ustawą o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 – art. 2 wyznacza jej rolę strzeżenia praworządności> kryterium legalności. Dyskusyjnie zaliczana do kontroli zewnętrznej, bowiem z formalnego punktu widzenia stanowi ona kontrolę wewnetrzną – prokuratura jest elementem adm rządowej, Prokuratorem Generalnym jest Minister sprawiedliwości, jednak nie istnieją jakiekolwiek powiązania strukturalne między adm pub a prokuraturą. Szczegółowe regulacje w KPA i ust. prawo o postępowaniu przed sądami adm.

Kontrola ta obejmuje dwa zakresy:

1.sprawy rozstrzygane przez organy administracyjne poprzez wydanie decyzji administracyjnej - prokurator może podjąć kontrolę wg art. 182 k.p.a. aby usunąć stan niezgodny z prawem albo wg art.183 k.p.a. aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. Zatem prokurator może działac we wszystkich stadiach postępowania administracyjnego w ochronie legalności tego postępowania.

Do dyspozycji prokuratora są następujące środki prawne:

-wg art.188 k.p.a.prokurator biorący udział w postępowaniu posiada prawa strony tzn że może np zwrócić się o wszczęcie czy odwołanie postępowania

-Prokurator Generalny ma uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego lub sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego a terenowymi organami administracji rządowej przez sąd administracyjny.

-może być wniesiony sprzeciw prokuratora wobec decyzji ostatecznej, jeśli przepisy kodeksu przewidują stwierdzenie nieważności decyzji lub jej zmiany ,uchylenia czy też wznowienie postępowania.

-w każdym toczącym się postępowaniu prokurator może wziąć udział czy też wnieść skargę, skarge kasacyjną, zażalenie czy skargę o wznowienie postępowania> przysługują mu prawa strony; nie musi wyczerpywać środków odwoławczych, termin wydłużony do 6miesięcy

Podobne prace

Do góry