Ocena brak

Kontrola polityczna i społeczna AP

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

Instytucje kontroli zewnętrznej AP : ombudsman, urząd audytorski, NIK\

Wewnętrzna kontrola administracji : inspekcje

Instytucje kontrolujące AP to (na przykładzie Europy)

  1. W Szwecji instytucja ombudsmana, który jest rzecznikiem parlamentu mającym za zadanie kontrolować działalność AP zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym z wyłączeniem rządu. Ich zadaniem jest wykrywanie (przy działaniu z urzędu lub na skargę obywatela) błędów i uchybień w działalności administracji. Może on wnieść sprawę do sądu lecz normalnie stwierdza błąd i powiadamia o nim winnego urzędnika i powiadamia o tym przełożonego, biorąc pod uwagę autorytet urzędu, co z reguły powoduje naprawienie sytuacji. Przekłada on również corocznie raporty ze swojej działalności odpowiedniej komisji parlamentu. Instytucja ta znalazła swoich zwolenników w m. In. RFN, Wielkiej Brytanii i w Polsce (Rzecznik Praw Obywatelskich).

  2. Powszechniejsza jest instytucja kontroli działalności administracji dotycząca pewnego zakresu spraw(gospodarowania finansami publicznymi)- jest to urząd audytorski. Występuje przede wszystkim w dawnych krajach członkowskich OECD poza Szwajcarią przybierając różne formy np. Trybunał Obrachunkowy w RFN I Austrii czy Izby Obrachunkowe we Francji.

  3. Najwyższa Izba Kontroli- sprawuje ona kontrole nie tyle rachunkową o ile merytoryczną, a tym kontrolę bieżącą. Ma ona bardzo wysoką pozycję w porównaniu z innymi takimi instytucjami. Porównywana jest do urzędu audytorskiego. NIK podlega parlamentowi.

Procedury kontrolowania administracji:

  1. Kontrola wewnętrzna

-przełożeni kontrolują podwładnych

- wynika z hierarchii

- obudowana jest instytucjami kontroli wewnętrznej

     2.   Kontrola społeczna

a) dostępność informacji o funkcjonowaniu AP

- najbardziej przejrzyste modele administracji to modele skandynawskie,

- kraje UE – ustawa o dostępie do informacji publicznych

- Polskaustawa o ochronie danych osobowych

- ustawa o informacjach niejawnych (tajnych)

- obowiązek konsultowania decyzji ze społeczności lokalną (zwłaszcza w zakresie środowiska i planowania przestrzennego)

-USA- ustawa o postępowaniu administracyjnym - obowiązek informowania społeczności kilka miesięcy przed ustanowieniem odpowiednich przepisów

Wady kontroli społecznej:

- wydłużenie procesu podejmowania decyzji

- często nieuzasadnione konflikty wynikające np. z niewłaściwej interpretacji

Dyscyplinowanie urzędników:

Znaczenie kar jest ograniczone, urzędnicy ponoszą odpowiedzialność służbową, kary nie są zbyt doskonałe (np. kara polegająca na pozbawieniu awansu, wielu urzędników nie chce awansować nie chcą zmieniać posady).

Inaczej w przypadku odpowiedzialności politycznej – kara odwołania jest dotkliwa.

Odpowiedzialność finansowa raczej nie występuje w administracji, albo jest nieadekwatna do sum jakimi dysponują urzędnicy.

Polityczne metody kontroli :

- wotum nieufnośći

- interpelacje, zapytania poselskie

- stałe komisje

- komisje specjalne

-wybory

- przeglądy przepisów prawnych

- polityczna kontrola wykonania budżetu (NIK, absolutorium)

- polityka personalna

- inspekcje

- reorganizacja

-eksperci i doradcy

Kontrola sądowa: możliwość wniesienia skargi przez obywatela, organizacje itd. Ale także możliwość obrony administracji

Granice kontroli:

Im wyższy profesjonalizm tym mniejsza potrzebna kontroli

Kultura społeczna i zaufanie

Etyka (etyczne społeczeństwo = etyczna administracja)

Podobne prace

Do góry