Ocena brak

Kontrola parlamentarna

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

W państwie demokratycznym parlament wykonuje również zadania kontrolne wobec władzy wykonawczej. Rząd odpowiada przed parlamentem za swoja działalność; jest to odpowiedzialność polityczna. Parlament można określić jako organ kontroli politycznej. Według art.95 ust.2 Konstytucji Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością RM w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. Sejm na swoich posiedzeniach plenarnych sprawuje kontrole tylko w sprawach o zasadniczym znaczeniu i w ograniczonych przypadkach.

Dzieje się to zwłaszcza w czasie debaty nad projektem ustawy budżetowej, a więc przed jej uchwaleniem, a następnie w czasie dokonywania oceny sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Po zapoznaniu się z przedkładanymi przez NIK materiałami- analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz z opinią w przedmiocie absolutorium dla RM Sejm podejmuje uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia RM absolutorium. Konstytucja przewiduje, że Sejm może wyrazić RM lub poszczególnym ministrom wotum nieufności. W szerszym zakresie kontrolę administracji sprawują komisje sejmowe.

Zgodnie z regulaminem Sejmu komisje rozpatrują sprawozdania i informacje ministrów oraz kierowników naczelnych organów administracji państwowej, a także kierowników innych urzędów i instytucji państwowych, analizują działalność poszczególnych działów administracji i gospodarki państwowej oraz rozpatrują sprawy związane z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu, a także z realizacja uchwalonych przez siebie dezyderatów. Na żądanie prezydium komisji ministrowie, a także kierownicy innych urzędów i instytucji państwowych są obowiązani przedstawić sprawozdania i udzielać informacji oraz uczestniczyć w posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące ich zakresu działania.

Poszczególni posłowie maja prawo podejmować interwencje w organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach i zakładach państwowych oraz organizacjach społecznych, a także w niepaństwowych jednostkach organizacyjnych dla załatwienia spraw, które wnoszą we własnym imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem ich rozpatrywania.

Podobne prace

Do góry