Ocena brak

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli tzw. kontrola państwowa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Ustawą z 9 marca 1949r o kontroli państwowej powołano do życia NIK,.

NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej. NIK kontroluje działalność organów adm. rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności

Organizacja NIK

NIK kieruje prezes NIK, powołany przez Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat,. Ta sama osoba nie może być na tym stanowisku więcej jak dwie kadencje.

Odwołanie Prezesa NIK :

Prezesa NIK odwołuje Sejm

Prezes NIK korzysta z immunitetu , bierze udział w posiedzeniach Sejmu oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach RM.

Wiceprezesów NIK, w liczbie od 2 do 4, powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NIK. Za zgodą Marszałka Sejmu Prezes NIK powołuje i odwołuje dyrektora generalnego NIK.

NIK działa na zasadach kolegialności, wobec tego najważniejsze kompetencje-w myśl ustawy- przysługują Kolegium NIK.

W skład Kolegium NIK wchodzą:

Na wniosek Prezesa NIK Marszałek Sejmu powołuje na członków Kolegium 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK lub doradców Prezesa NIK. Członkowie NIK są niezawiśli. Ich kadencja trwa 3 lata. Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa NIK, może odwołać członka Kolegium NIK.

Kolegium NIK zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie NIK z działalności NIK za rok ubiegły. Kolegium NIK uchwala min. opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów , projekt statutu NIK i okresowe plany pracy NIK oraz opiniuje programy kontroli i informuje o wynikach szczególnie ważnych kontroli oraz inne sprawy wniesione przez Prezesa NIK lub przedstawione przez co najmniej 1/3 członków Kolegium.

Podobne prace

Do góry