Ocena brak

Kontrola konstytucyjności norm w Polsce

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Kontrola konstytucyjności norm należy do TK.

Istotą kontroli jest orzekanie o hierarchicznej zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, jak również eliminowanie aktów niższego rzędu z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia niezgodności.

Jest to podstawowe zadanie każdego sądu konstytucyjnego.

Kontrola norm ma w zasadzie charakter następczy, tzn. może dotyczyć tylko aktów normatywnych, które już zostały ustanowione i, albo już nabrały mocy obowiązującej.

Tylko wyjątkowo kontrola norm może przybrać charakter prewencyjny (uprzedni), jedynym podmiotem uprawnionym do jej inicjowania jest Prezydent RP:

1). Dotyczyć to może ustaw już uchwalonych przez Izby i przedstawionych Prezydentowi do podpisania.

Prezydentowi przysługuje weto ustawodawcze – czyli może odmówić podpisania ustawy i skierować ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, albo też może wystąpić do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją – w tej sytuacji TK w pełnym składzie orzeka o konstytucyjności ustawy, a jego orzeczenie ma charakter wiążący.

Prezydent musi podpisać ustawę uznaną za zgodną z Konstytucją, lub musi odmówić podpisania ustawy uznanej w całości za niezgodną z Konstytucją.

2). Dotyczyć to może umów międzynarodowych przedstawionych Prezydentowi do ratyfikacji.

Jeżeli TK orzeknie, że umowa jest niezgodna z Konstytucją, to obowiązkiem Prezydenta będzie odmowa jej ratyfikacji.

Podobne prace

Do góry